Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het areaal verworven gronden (inclusief functiewijziging) voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is per 1 januari 2015 toegenomen tot bijna 98.000 hectare. De oppervlakte die is ingericht, is ruim 75.000 hectare. Met het Natuurpact (2013) is de doelstelling voor verwerving en inrichting een verantwoordelijkheid van de provincies.

Provincies voortvarend aan de slag met inrichting sinds herijking NNN

Het oppervlak verworven nieuwe natuur is sinds 1990 geleidelijk toegenomen. In 2014 is er 2282 ha verworven (inclusief functieverandering, ofwel particulier beheer) en is er ruim 8436 hectare ingericht (IPO 2015). Met de afspraken uit het Natuurpact (2013) en de herijking van het NNN (voormalig EHS) is het netwerk in omvang teruggebracht en zijn de areaaldoelstellingen opnieuw vastgesteld. In het Natuurpact is afgesproken om tussen 2011 en 2027 80.000 hectare natuur in te richten. Voor deze 80.000 hectare in te richten nieuwe natuur moesten de provincies in 2011 nog 40.000 hectare landbouwgrond verwerven of van functie laten veranderen (IPO 2015).
De grafiek van verwerving vertoont in 2013 een dip omdat toen, als gevolg van de herijking, verworven gronden buiten het NNN zijn komen te liggen. De grafiek voor inrichting vertoont twee dips: in 2002 en respectievelijk 2006. Een deel van de ingerichte gronden bleek na inventarisatie in het kader van het project 'Nulmeting op kaart' nog niet te voldoen aan de geambieerde natuur en werd daardoor niet langer als 'ingericht' te boek gesteld.

Particulier natuurbeheer door functiewijziging verloopt trager

In het Natuurpact maakt realisatie van nieuwe natuur met particulier natuurbeheer (functiewijziging) deel uit van de ontwikkelopgave van het Natuurnetwerk. Hoewel met de wijziging in het natuurbeleid de specifieke taakstelling voor particulier natuurbeheer is vervallen, blijft het als instrument gehandhaafd. Het areaal met functiewijziging is per 31-12-2014 gegroeid tot 8.032 hectare. De realisatie verloopt de laatste jaren trager.

Beleid Natuurnetwerk Nederland vergroot natuurgebieden

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de 'Ecologische Hoofd Structuur' (EHS), is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden en werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan van het ministerie van LNV. Het doel van het NNN is de achteruitgang van het areaal aan natuur en van de biodiversiteit te stoppen door een samenhangend netwerk van natuurgebieden te creëren. Dit wordt gedaan door natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden door verwerving, inrichting en beheer van aangrenzende en tussenliggende landbouwgronden. Grote eenheden natuur zijn tevens gunstig om water- en milieucondities te verbeteren. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van dit netwerk.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Realisatie NNN door middel van verwerving, functieverandering en inrichting 1990 -2014.
Omschrijving
De indicator geeft het oppervlak aan verworven en ingerichte grond en particulier natuurbeheer ten behoeve van nieuwe natuur, verbindingen en natte natuur.
Verantwoordelijk instituut
WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR (Marlies Sanders)
Berekeningswijze
Bron cijfers:
Compendium verwerving en inrichting tot 2010
rapportage NOK 2010, 2011, 2012, 2013
Voortgangsrapportage natuur IPO 2015
GIS- bestanden: Verwerving, inrichting en beheer (IPO 2014, 2015).
Cijfers zijn met elkaar vergeleken en in een grafiek gezet.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Sanders, M.E., G.W.W Wamelink, R.M.A. Wegman, J. Clement (in prep). Indicatoren realisatie beleidsdoelen voor natuur; Subtitel. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-technical report
Opmerking
De totale taakstelling voor particulier natuurbeheer was voor het natuurpact 42.771 ha, te realiseren in 2018. LETOP: De ruilgronden (= door Bureau Beheer Landbouwgrond verworven gronden) binnen de begrenzing zijn in tegenstelling tot het NOK niet meegeteld bij verworven gronden. Het is namelijk niet zeker of deze gronden ook worden ingericht.
Betrouwbaarheidscodering
C. op basis van administratieve opgaven en GIS-bestanden

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2014 (indicator 1307, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.