Realisatie nieuwe natuur via verwerving en particulier natuurbeheer

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2005 is het areaal verworven natuurterreinen met 794 ha toegenomen. De verwerving per jaar is in de afgelopen 15 jaar nog nooit zo laag geweest. Het areaal particulier natuurbeheer groeide dit jaar met 1.148 ha, maar blijft nog ver achter bij de jaarlijkse de taakstelling afgeleid van een lineaire realisatielijn.

Beleidsdoelen

Volgens de nota 'Agenda voor een Vitaal Platteland' moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2018 volledig zijn gerealiseerd. Een deel hiervan is de zogenaamde nieuwe natuur. Deze gronden zijn nu veelal nog in gebruik als landbouwgrond en krijgen de hoofdfunctie natuur. Aanvankelijk zou de nieuwe natuur gerealiseerd worden door de verwerving van de gronden door de overheid en door overdracht daarvan aan een terreinbeherende organisatie. De kabinetten Balkenende I en II hebben een beleidsombuiging ingezet. Hierbij verschuift het accent van verwerving naar beheer. De nieuwe taakstelling is nu 111.741 ha verwerven (gereed 2015) en beheren door terreinbeherende organisaties. Daarnaast zal voor 42.771 ha particulier natuurbeheer gerealiseerd worden (gereed 2018). Deze gronden worden niet verworven maar blijven in beheer bij particulieren.

Ontwikkelingen

Per 31 december 2005 is in totaal 67.248 hectare aan grond voor nieuwe natuur verworven (exclusief 20.412 ha ruilgrond). Dit jaar is de oppervlakte verworven natuur met 794 ha toegenomen. Deze 794 ha is veel geringer dan de 4.200 ha die gemiddeld per jaar moet worden gerealiseerd om de taakstelling in 2015 te halen.
In 2005 is LNV voor 1.148 ha verplichtingen aangegaan voor particulier natuurbeheer. Daarmee kwam het totaal aan verplichtingen per 31 december 2005 op 3.288 ha. Uitgaande van de taakstelling zou per jaar gemiddeld 2.775 ha gerealiseerd moeten worden. De oppervlakte van 1.148 ha ligt dus ver onder de lineaire realisatie, maar is net als vorig jaar wel een aanzienlijke versnelling ten opzichte van het gemiddelde van 300 ha per jaar van de jaren daarvoor.

Bronnen

  • DLG (diverse jaren). Structuurschema Groene Ruimte. Voortgangsrapportage 2000/2001/2002. Dienst Landelijk Gebied. Utrecht.
  • DR (2006). Programma Beheer; SN beschikt en lopend 2005. Beschikkingsdatum tot en met 21 december 2005. Roermond
  • LNV (2005). Rijksbegroting Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2006. SDU Den Haag.
  • LNV (2006). Jaarverslag van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2005. SDU Den Haag.
  • LNV (2006) Agenda voor een Vitaal Platteland Meerjarenprogramma 2007 - 2013. Den Haag
  • LNV (2006). Voortgang realisatie operationele doelen LNV per 31 december 2005. 4 mei 2006
  • MNP (2006). Natuurbalans 2006. Milieu- en Natuurplanbureau. SDU Den Haag

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
In de figuur is cumulatief het aantal verworven/afgesloten hectares, per jaar aangegeven. Tevens zijn de vastgestelde taakstelling opgenomen. De lineaire taakstellingen per jaar zijn op basis van de voorstaande data berekend. De informatie is verkregen van de DLG, DR en LNV. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) vindt het belangrijk om de voortgang van het beleid in een (middel)langetermijnperspectief te plaatsen. Het MNP spiegelt daartoe de gerealiseerde beleidsprestaties aan een lineaire realisatie. Die wordt berekend door het verschil tussen de beoogde taakstelling en de gerealiseerde beleidsprestatie gelijkelijk te verdelen over het aantal jaren dat nog rest tot aan het geplande jaar van afronding.Het ministerie van LNV spiegelt de voortgang van het beleid niet (meer) aan een lineaire taakstelling, maar aan het beschikbare meerjarige budget. De consequentie is, dat slechts voor een jaar een beeld wordt gegeven van de voortgang en dus niet duidelijk wordt of, uitgaande van het huidige realisatietempo, de uiteindelijke taakstelling wordt gerealiseerd. De twee berekeningswijzen leiden tot grote verschillen in jaarlijkse referentie.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Realisatie nieuwe natuur via verwerving en particulier natuurbeheer (indicator 1307, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.