Verkoopprijs eengezinswoningen 2005-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De verkoopprijs van eengezinswoningen is na jaren van stijgen in 2009 gedaald. In 2009 betaalden nieuwe eigenaren in Groningen het minst voor een eengezinswoning en in Utrecht het meest.

Tussen 2005 en 2009 stegen de prijzen van eengezinswoningen in Limburg het minst

In 2009 werd gemiddeld 260 duizend euro betaald voor een eengezinswoning. Volgens de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het CBS en het Kadaster stegen de prijzen gemiddeld met 8,4 procent ten opzichte van 2005. In de provincie Utrecht betaalden nieuwe eigenaren gemiddeld het meest voor een eengezinswoning; namelijk 323 duizend euro. De prijzen stegen hier in de afgelopen vier jaar ook het sterkst. Met een stijging van 2,1 procent veranderden de prijzen in de provincie Limburg nauwelijks.

Grote regionale verschillen in verkoopprijs eengezinswoningen

De regionale verschillen in woningprijzen zijn groot. Naast het woningtype en de woningomvang bepaalt vooral de locatie de prijs van een woning. In de gemeente Bloemendaal waren de koopwoningen het duurst. Daar werd gemiddeld 750 duizend euro betaald voor een eengezinswoning. In de gemeenten Reiderland, Winschoten, Pekela en Delfzijl hoefden nieuwe eigenaren gemiddeld minder dan 150 duizend euro te betalen voor een nieuwe woning.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio; prijsindex 2005 = 100
Omschrijving
In deze tabel worden de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen weergegeven. Naast de prijsindexcijfers worden ook aantallen verkochte woningen gepubliceerd en de gemiddelde verkoopprijs van deze woningen. De cijfers hebben betrekking op woningen die zich al op de woningmarkt bevinden, op Nederlandse grond staan en die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het Kadaster legt alle verkooptransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster de verkoopprijs, het adres van de woning, het woningtype en de overdrachtsdatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen. In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode. Een uitgebreide beschrijving van de SPAR-methode en de uitvoering van het onderzoek is te vinden in het artikel Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving.De gemiddelde verkoopprijs is de som van de verkoopprijzen gedeeld door het aantal verkochte woningen. Dit cijfer kan een andere ontwikkeling laten zien dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is echter geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Zie voor meer informatie hierover het artikel "Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is".
Geografische verdeling
Provincies en gemeenten
Andere variabelen
Woningtype
Verschijningsfrequentie
Per jaar
Achtergrondliteratuur
Artikel The measurement of house prices: A review of the Sale Price Appraisal Ratio MethodArtikel Prijsindex Bestaande Koopwoningen MethodebeschrijvingArtikel Waarom is de gemiddelde verkoopsom geen goede huizenprijsindicator
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkoopprijs eengezinswoningen 2005-2009 (indicator 2115, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.