Verkoopprijs woningen, 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De gemiddelde verkoopprijs van eengezinswoningen is in 2010 gelijk gebleven ten opzichte van 2009. De voor de kwaliteit gecorrigeerde prijzen daalden in 2010 met 2,2%.

Prijzen van eengezinswoningen blijven ook in 2010 dalen

In 2010 werd in Nederland gemiddeld 260.000 euro betaald voor een eengezinswoning, dat is evenveel als in 2009. De voor de kwaliteit gecorrigeerde prijzen daalden echter gemiddeld met 2,2% ten opzichte van 2009 volgens de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het CBS en het Kadaster. Hieruit blijkt, dat gemiddeld meer eengezinswoningen uit het relatief duurdere segment zijn verkocht.

Prijzen van eengezinswoningen variëren per provincie

De gemiddelde verkoopprijs van eengezinswoningen was in 2010 in Groningen, Zeeland en Friesland het laagst. In die provincies betaalde men gemiddeld nog geen twee ton voor een woning. In Utrecht en Noord-Holland waren de verkoopprijzen het hoogst (meer dan drie ton).
De prijzen daalden in 2010 in alle provincies. De daling varieerde van 0,4% in Friesland tot 3% in Noord-Holland. In de afgelopen vijf jaar zijn de verkoopprijzen met 6% gestegen. In Utrecht en Noord-Holland is de waarde van de woningen in de afgelopen vijf jaar het meest gestegen. Limburg is de enige provincie waar de prijs onder het niveau van 2005 lag.

Duurste appartementen in Noord-Holland

Voor appartementen wordt gemiddeld aanzienlijk minder betaald dan voor eengezinswoningen. In 2010 wisselden ze gemiddeld voor 190.000 euro van eigenaar; 3000 euro meer dan in 2009. De prijzen daalden echter gemiddeld met 1,3% ten opzichte van 2009 volgens de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). Hieruit blijkt dat, nog sterker dan bij eengezinswoningen, in 2010 uit het relatief duurdere segment appartementen zijn verkocht.
In de provincie Noord-Holland werd gemiddeld het meest voor een appartement betaald, namelijk 239.000 euro. In Limburg, Friesland, Drenthe en Groningen werd gemiddeld nog geen 150.000 euro betaald voor een appartement.

Prijzen van appartementen in Flevoland fors gedaald

In drie provincies (Groningen, Friesland en Overijssel) namen de prijzen van appartementen weer toe in vergelijking met een jaar eerder. Echter, in Flevoland daalden de prijzen in een jaar tijd met 4,2%. Het is ook de enige provincie waar de prijzen van appartementen in 2010 fors lager lagen dan vijf jaar geleden. Die daling komt voor rekening van de verkopen in 2009 en 2010. In Noord-Holland daarentegen stegen de prijzen in de afgelopen vijf jaar met bijna 16%.

In vier gemeenten werd gemiddeld meer dan een half miljoen betaald voor een woning

De regionale verschillen in woningprijzen (eengezinswoningen en appartementen samen) zijn, net als in andere jaren, in 2010 groot. Naast het woningtype en de woningomvang bepaalt vooral de locatie de prijs van een woning. In vier gemeenten betaalde men gemiddeld meer dan een half miljoen voor een woning: Wassenaar, Laren (NH), Bloemendaal en Blaricum. In Blaricum waren de woningen met gemiddeld 787.000 euro het duurst en was het de enige gemeente waar nieuwe eigenaren gemiddeld meer dan zeven ton neerlegden. De gemeente Pekela (Groningen) is met gemiddeld 131.000 euro het goedkoopst. Daarnaast zijn er nog acht gemeenten waar nieuwe eigenaren in 2010 gemiddeld minder dan 150.000 euro voor een woning hoefden te betalen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over prijzen van woningen is te vinden in de database Statline van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verkoopprijs woningen, 2010
Omschrijving
In deze tabel worden de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen weergegeven. Naast de prijsindexcijfers worden ook aantallen verkochte woningen gepubliceerd en de gemiddelde verkoopprijs van deze woningen. De cijfers hebben betrekking op woningen die zich al op de woningmarkt bevinden, op Nederlandse grond staan en die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het Kadaster legt alle verkooptransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster de verkoopprijs, het adres van de woning, het woningtype en de overdrachtsdatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen. In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode. Een uitgebreide beschrijving van de SPAR-methode en de uitvoering van het onderzoek is te vinden in het artikel Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving.De gemiddelde verkoopprijs kan een ander verloop weergeven dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De gemiddelde koopsom weerspiegelt namelijk de gemiddelde prijs van woningen die verkocht zijn in een specifieke periode. Doordat elke periode andere woningen worden verkocht, wordt er geen rekening gehouden met eventuele verschillende kenmerken van de verkochte woningen. Bij de berekening van de PBK gebeurt dit wel. Het verschil tussen de gemiddelde koopsom per periode is dus een mengeling van het verschil in prijs en kwaliteit van de verkochte woningen, terwijl bij de PBK het verschil wordt verklaard door de prijs. Zie voor meer informatie hierover het artikel "Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is".
Geografische verdeling
Provincies en gemeenten
Andere variabelen
Woningtype
Verschijningsfrequentie
Per jaar
Achtergrondliteratuur
Van der Wal, E. (2008) Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving, Voorburg: CBS.Van der Wal, E., Tamminga, W (2008) Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is. CBS en Kadaster.De Haan, J., Van der Wal, E., De Vries, P. (2009) The measurement of house prices: A review of the Sale Price Appraisal Ratio Method. Journal of Economic and Social Measurement, 34, 51-86.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkoopprijs woningen, 2010 (indicator 2115, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.