Verkoopprijs woningen, 2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in 2016 gemiddeld 5,0 procent hoger dan in 2015. Door nieuwe huiseigenaren werd er gemiddeld 244 duizend euro betaald voor een bestaande woning. Voor het derde jaar op rij is er een toename in de prijs.

Huizen in 2016 goedkoper dan in topjaar 2008

Volgens de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) lagen de prijzen in 2016 van bestaande woningen 5,0 procent hoger dan in 2015. Vergeleken met 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, lagen deze prijzen ruim 12 procent lager.
Een koopwoning kostte in 2016 gemiddeld 244 duizend euro. In 2008 lag dit bedrag nog op 255 duizend euro; een afname van ruim 4 procent. Deze afname is lager dan de eerder genoemde 12 procent. Dit komt doordat bij de gemiddelde verkoopprijs geen rekening wordt gehouden met het soort woningen dat wordt verkocht. Uit het feit dat de gemiddelde verkoopprijs minder afnam dan de huizenprijzen, kan geconcludeerd worden dat in 2016 gemiddeld meer uit het relatief duurdere segment werd verkocht dan in 2008.

Zeeland kleinste prijsdaling ten opzichte van 2008

In alle provincies zijn de huizenprijzen gedaald ten opzichte van acht jaar geleden. In Friesland is deze daling met meer dan 17 procent het grootst. Tussen alle prijsdalingen valt Noord-Holland op. Hier namen de prijzen met bijna 6 procent af. De provincie met de op één na kleinste daling is Utrecht met ruim 9 procent. Vorig jaar was deze daling nog het kleinst in Zeeland, maar door de sterke prijsstijgingen van het afgelopen jaar in de Randstad staat deze provincie nu op de derde plaats. De gemiddelde verkoopprijs was in 2016 het laagst in Groningen en het hoogst in Noord-Holland. Gemiddeld werd er in 2016 in Noord-Holland ruim 121 duizend euro meer betaald voor een huis dan in Groningen. Vorig jaar waren Noord-Holland en Groningen ook al de provincies met, respectievelijk, de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs.

Woningen Bloemendaal het duurst

In de gemeente Bloemendaal werd gemiddeld het meest betaald voor een verkochte woning. De gemiddelde prijs van 650 duizend euro was ruim 52 duizend euro hoger dan in 2015. Naast Bloemendaal werd in nog vier andere gemeenten gemiddeld meer dan een half miljoen euro neergelegd voor een verkochte woning: Laren (NH), Blaricum, Wassenaar en Rozendaal. Vorig jaar waren er in totaal vier gemeenten met een gemiddelde verkoopprijs van meer dan 500 duizend euro.
In totaal zijn er 7 gemeenten waar minder dan 150 duizend voor een woning werd betaald. Vorig jaar waren dit er nog 13. De vijf gemeenten met de laagste verkoopprijs liggen allemaal in Groningen. De overige twee gemeenten in dit rijtje liggen in Limburg. In de gemeente Pekela (Gr) wordt met gemiddeld 128 duizend euro het minst betaald voor een woning. Het is de vierde keer op rij dat Pekela (Gr) de laagste gemiddelde verkoopprijs heeft.

Interactieve kaart en animatie per kwartaal

Het CBS heeft op 21 februari 2017 een nieuwsbericht over de toename van regionale verschillen van de huizenprijzen gepubliceerd. Daarin is een interactieve kaart opgenomen met de gemiddelde prijzen per gemeente.(CBS, 2017)


Een animatie die per kwartaal de ontwikkeling van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen toont ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder op de site van het CBS.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verkoopprijs woningen, 2016
Omschrijving
In deze tabel worden de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen weergegeven. Naast de prijsindexcijfers worden ook aantallen verkochte woningen gepubliceerd en de gemiddelde verkoopprijs van deze woningen. De cijfers hebben betrekking op woningen die zich al op de woningmarkt bevinden, op Nederlandse grond staan en die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Farley Ishaak
Berekeningswijze
Het Kadaster legt alle verkooptransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster o.a. de verkoopprijs, het adres van de woning, het woningtype en de overdrachtsdatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen. In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode. Een uitgebreide beschrijving van de SPAR-methode en de uitvoering van het onderzoek is te vinden in het artikel Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving.De gemiddelde verkoopprijs kan een ander verloop weergeven dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De gemiddelde koopsom weerspiegelt namelijk de gemiddelde prijs van woningen die verkocht zijn in een specifieke periode. Doordat elke periode andere woningen worden verkocht, wordt er geen rekening gehouden met eventuele verschillende kenmerken van de verkochte woningen. Bij de berekening van de PBK gebeurt dit wel. Het verschil tussen de gemiddelde koopsom per periode is dus een mengeling van het verschil in prijs en kwaliteit van de verkochte woningen, terwijl bij de PBK het verschil wordt verklaard door de prijs. Zie voor meer informatie hierover het artikel "Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is".
Geografische verdeling
Landsdelen, provincies en gemeenten
Verschijningsfrequentie
Per jaar. De prijsindexcijfers worden ook per maand en kwartaal gepubliceerd.
Achtergrondliteratuur
CBS (2015) Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving, Den Haag, CBS.
Van der Wal, E., Tamminga, W (2008) Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is. CBS en Kadaster.
De Haan, J., Van der Wal, E., De Vries, P. (2009) The measurement of house prices: A review of the Sale Price Appraisal Ratio Method. Journal of Economic and Social Measurement, 34, 51-86.
Opmerking
Vanaf 21 februari 2013 is het detailniveau in de gezamenlijke publicaties van het CBS en het Kadaster over de verkoopprijs van woningen teruggebracht vanwege de forse afname in het aantal verkopen. Hierdoor is er geen prijsinformatie meer beschikbaar over eengezinswoningen en appartementen naar provincie.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale waarneming)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkoopprijs woningen, 2016 (indicator 2115, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.