Verkoopprijs woningen, 2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in 2017 gemiddeld 7,6 procent hoger dan in 2016. Door nieuwe huiseigenaren werd er gemiddeld 263 duizend euro betaald voor een bestaande woning. Voor het vierde jaar op rij is er een toename in de prijs.

Huizen in 2017 goedkoper dan in topjaar 2008

Volgens de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) lagen de prijzen in 2017 van bestaande woningen 7,6 procent hoger dan in 2016. Vergeleken met 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, lagen deze prijzen 5,6 procent lager.
Een koopwoning kostte in 2017 gemiddeld 263 duizend euro. In 2008 lag dit bedrag op 255 duizend euro; een toename van ruim 3 procent. Deze toename wijkt af van de eerder genoemde afname van 5,6%. Dit komt doordat bij de gemiddelde verkoopprijs geen rekening wordt gehouden met het soort woningen dat wordt verkocht. Uit het feit dat de gemiddelde verkoopprijs toenam terwijl de huizenprijzen gecorrigeerd voor kwaliteitsverschillen afnamen, kan geconcludeerd worden dat in 2017 gemiddeld meer uit het relatief duurdere segment werd verkocht dan in 2008.

Noord-Holland enige provincie met prijsstijging t.o.v. 2008

Noord-Holland is de enige provincie waarbij de gemiddelde verkoopprijs is gestegen (met 4,1 procent) ten opzichte van de gemiddelde verkoopprijzen van 2008. In de andere provincies zijn de prijzen nog steeds onder de huizenprijzenpiek van 2008. In Friesland is deze daling met 12,3 procent het grootst. De provincie met de kleinste prijsdaling is Utrecht met 0,9 procent.
De gemiddelde verkoopprijs was in 2017 het laagst in Groningen en het hoogst in Noord-Holland. Gemiddeld werd er in 2017 in Noord-Holland ruim 138 duizend euro meer betaald voor een huis dan in Groningen. Vorig jaar waren Noord-Holland en Groningen ook al de provincies met, respectievelijk, de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs.

Woningen Bloemendaal het duurst

In de gemeente Bloemendaal werd, net zoals in voorgaande jaren, gemiddeld het meest betaald voor een verkochte woning. De gemiddelde prijs van 776 duizend euro was ruim 126 duizend euro hoger dan in 2016. Naast Bloemendaal werd in nog vier andere gemeenten gemiddeld meer dan een half miljoen euro neergelegd voor een verkochte woning: Wassenaar, Laren (NH), Blaricum en Heemstede. Vorig jaar waren er ook in totaal vijf gemeenten met een gemiddelde verkoopprijs van meer dan 500 duizend euro. Heemstede viel toen nog net onder deze grens (448 duizend euro) en Rozendaal zat toen boven deze grens (544 duizend euro).

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over prijzen van woningen is te vinden in de database StatLine van het CBS.
  • Een animatie die per kwartaal de ontwikkeling van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen toont ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder op de site van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verkoopprijs woningen, 2017
Omschrijving
In deze tabel worden de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen weergegeven. Naast de prijsindexcijfers worden ook aantallen verkochte woningen gepubliceerd en de gemiddelde verkoopprijs van deze woningen. De cijfers hebben betrekking op woningen die zich al op de woningmarkt bevinden, op Nederlandse grond staan en die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het Kadaster legt alle verkooptransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster o.a. de verkoopprijs, het adres van de woning, het woningtype en de overdrachtsdatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen. In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode. Een uitgebreide beschrijving van de SPAR-methode en de uitvoering van het onderzoek is te vinden in het artikel Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving.
De gemiddelde verkoopprijs kan een ander verloop weergeven dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De gemiddelde koopsom weerspiegelt namelijk de gemiddelde prijs van woningen die verkocht zijn in een specifieke periode. Doordat elke periode andere woningen worden verkocht, wordt er geen rekening gehouden met eventuele verschillende kenmerken van de verkochte woningen. Bij de berekening van de PBK gebeurt dit wel. Het verschil tussen de gemiddelde koopsom per periode is dus een mengeling van het verschil in prijs en kwaliteit van de verkochte woningen, terwijl bij de PBK het verschil wordt verklaard door de prijs. Zie voor meer informatie hierover het artikel Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkoopprijs woningen, 2017 (indicator 2115, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.