Verkoopprijs woningen, 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in 2015 gemiddeld 2,8% hoger dan in 2014. Door nieuwe huiseigenaren werd er gemiddeld 230 duizend euro betaald voor een bestaande woning. Voor het tweede jaar op rij is er een toename in de prijs.

Huizen in 2015 goedkoper dan in topjaar 2008

Volgens de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) lagen de prijzen in 2015 van bestaande woningen 2,8% hoger dan in 2014. Vergeleken met 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, lagen deze prijzen ruim 16% lager.
Een koopwoning kostte in 2015 gemiddeld 230 duizend euro. In 2008 lag dit bedrag nog op 255 duizend euro; een afname van bijna 10%. Deze afname is lager dan de eerder genoemde 16%. Dit komt doordat bij de gemiddelde verkoopprijs geen rekening wordt gehouden met het soort woningen dat wordt verkocht. Uit het feit dat de gemiddelde verkoopprijs minder afnam dan de huizenprijzen, kan geconcludeerd worden dat in 2015 gemiddeld meer uit het relatief duurdere segment werd verkocht dan in 2008.

Zeeland kleinste prijsdaling t.o.v. 2008

In de afgelopen zeven jaar zijn de huizenprijzen in alle provincies gedaald. In Friesland was deze daling met meer dan 20% het grootst. Tussen alle prijsdalingen valt Zeeland op. Hier namen de prijzen met ongeveer 12% af. De provincie met de op één na kleinste daling is Noord-Holland met ruim 13%. Het verschil tussen beide provincies was vorig jaar nog groter. Door een forse inhaalslag van Noord-Holland met een prijsontwikkeling van ruim 5% tussen 2014 en 2015, is dit gat kleiner geworden.
De gemiddelde verkoopprijs was in 2015 het laagst in Groningen en het hoogst in Noord-Holland. Gemiddeld werd er in 2015 in Noord-Holland 102 duizend euro meer betaald voor een huis dan in Groningen. Vorig jaar was Noord-Holland ook al de provincie met de hoogste gemiddelde verkoopprijs.

Woningen Bloemendaal het duurst

In de gemeente Bloemendaal werd gemiddeld het meest betaald voor een verkochte woning. De gemiddelde prijs van 598 duizend euro was ruim 48 duizend euro hoger dan in 2014. Naast Bloemendaal werden in nog drie andere gemeenten gemiddeld meer dan een half miljoen euro neergelegd voor een verkochte woning: Laren (NH), Blaricum en Wassenaar. Vorig jaar waren er in totaal drie gemeenten met een gemiddelde verkoopprijs van meer dan 500 duizend euro.
In totaal zijn er 13 gemeenten waar minder dan 150 duizend voor een woning werd betaald. Vorig jaar waren dit er nog 18. Meer dan de helft van deze gemeenten ligt in de provincie Groningen. De overige gemeenten in dit rijtje liggen in Friesland en Limburg. In de gemeente Pekela (Gr) wordt met gemiddeld 125 duizend euro het minst betaald voor een woning. Het is de derde keer op rij dat Pekela (Gr) de laagste gemiddelde verkoopprijs heeft.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verkoopprijs woningen, 2015
Omschrijving
In deze tabel worden de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen weergegeven. Naast de prijsindexcijfers worden ook aantallen verkochte woningen gepubliceerd en de gemiddelde verkoopprijs van deze woningen. De cijfers hebben betrekking op woningen die zich al op de woningmarkt bevinden, op Nederlandse grond staan en die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Farley Ishaak
Berekeningswijze
Het Kadaster legt alle verkooptransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster o.a. de verkoopprijs, het adres van de woning, het woningtype en de overdrachtsdatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen. In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode. Een uitgebreide beschrijving van de SPAR-methode en de uitvoering van het onderzoek is te vinden in het artikel Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving.De gemiddelde verkoopprijs kan een ander verloop weergeven dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De gemiddelde koopsom weerspiegelt namelijk de gemiddelde prijs van woningen die verkocht zijn in een specifieke periode. Doordat elke periode andere woningen worden verkocht, wordt er geen rekening gehouden met eventuele verschillende kenmerken van de verkochte woningen. Bij de berekening van de PBK gebeurt dit wel. Het verschil tussen de gemiddelde koopsom per periode is dus een mengeling van het verschil in prijs en kwaliteit van de verkochte woningen, terwijl bij de PBK het verschil wordt verklaard door de prijs. Zie voor meer informatie hierover het artikel "Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is".
Geografische verdeling
Landsdelen, provincies en 4 grootste gemeenten
Verschijningsfrequentie
Per jaar
Achtergrondliteratuur
CBS (2014) Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving, Den Haag, CBS.Van der Wal, E., Tamminga, W (2008) Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is. CBS en Kadaster.De Haan, J., Van der Wal, E., De Vries, P. (2009) The measurement of house prices: A review of the Sale Price Appraisal Ratio Method. Journal of Economic and Social Measurement, 34, 51-86.
Opmerking
Vanaf 21 februari 2013 is het detailniveau in de gezamenlijke publicaties van het CBS en het Kadaster over de verkoopprijs van woningen teruggebracht vanwege de forse afname in het aantal verkopen. Hierdoor is er geen prijsinformatie meer beschikbaar over eengezinswoningen en appartementen naar provincie.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale waarneming)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkoopprijs woningen, 2015 (indicator 2115, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.