Verkoopprijs woningen, 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen is in 2012 gedaald naar 227 duizend euro. De voor kwaliteit gecorrigeerde prijzen daalden in 2012 opnieuw, en wel met 5,9% ten opzichte van 2011 volgens de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het CBS en het Kadaster. Dit is de grootste prijsdaling sinds de start van de PBK in 1995.

Prijzen van eengezinswoningen in 2012 fors afgenomen

In 2012 daalden de voor kwaliteit gecorrigeerde prijzen van verkochte eengezinswoningen met 5,9 procent. De gemiddelde ongecorrigeerde verkoopprijs van eengezinswoningen daalde harder dan de PBK. Hieruit kan geconcludeerd worden dat gemiddeld meer eengezinswoningen uit het relatief goedkopere segment zijn verkocht voor gemiddeld een lagere prijs.

Vooral in Friesland en Gelderland sterke prijsdaling

In zes van de twaalf provincies werd in 2012 gemiddeld minder dan 200 duizend euro betaald voor een eengezinswoning. De twee goedkoopste provincies zijn Groningen en Friesland. Daar werd gemiddeld ongeveer 180 duizend euro betaald voor een eengezinswoning. In Utrecht werd er gemiddeld het meest betaald, namelijk 303 duizend euro. Ook in Noord-Holland en Zuid-Holland waren de eengezinswoningen relatief duur (respectievelijk 284 duizend euro en 267 duizend euro).
De prijzen van eengezinswoning zijn in een jaar tijd het hardst gedaald in Friesland en Gelderland. In beide provincies daalden de prijzen met 6,5 procent ten opzichte van 2011. Vergeleken met 2008, toen de woningprijzen de top bereikten, zijn de eengezinswoningen in Friesland met 14,6 procent het meest in prijs afgenomen. In Zeeland daalden de prijzen het minst ten opzichte van 2008

Verkoopprijs appartementen gedaald; behalve in Zeeland

Behalve de eengezinswoningen zijn ook de appartementen in 2012 goedkoper geworden in vergelijking met een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs van appartementen is echter minder hard gedaald dan die van eengezinswoningen. De voor kwaliteit gecorrigeerde prijzen zijn in 2012 met 6,1 procent afgenomen ten opzichte van 2011. De gemiddelde prijs van een appartement daalde van 189 duizend euro in 2011 tot 181 duizend euro in 2012.
In Noord-Holland zijn de appartementen gemiddeld gezien het duurst. In 2012 werd daar gemiddeld 226 duizend euro betaald voor een appartement. Toch is dit een daling van 6,2 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. In de overige Noordelijke provincies en in Limburg is de gemiddelde verkooprijs ongeveer 145 duizend euro. In de resterende provincies lag de prijs tussen 160 duizend euro (Zuid-Holland) en 181 duizend euro (Utrecht).
De prijzen van appartementen daalden tussen 2011 en 2012 met 7,5 procent het hardst in Gelderland. In Zeeland namen de prijzen in deze periode licht toe (0,2%). Vergeleken met het topjaar 2008 namen de prijzen fors af. In Zeeland en Overijssel was de afname het kleinst (respectievelijk -6,7 en - 7,5 procent).

Wederom in Blaricum gemiddeld het meest betaald voor een woning

De verschillen tussen gemeenten zijn ook in 2012 groot. Voor een woning in gemeente Blaricum wordt net als in 2011 het meest betaald. Gemiddeld betaalde men in 2012 daar 766 duizend euro. Een jaar eerder was dat nog 735 duizend euro. Ook in Rozendaal, Bloemendaal, Laren (Noord-Holland) en Wassenaar werd gemiddeld meer dan een half miljoen euro betaald voor een woning.
In gemeente De Marne (Groningen) wordt gemiddeld het minst betaald. Men betaalde in deze gemeente gemiddeld 136 duizend euro voor een woning. Daarnaast zijn er nog 10 gemeenten waar nieuwe eigenaren in 2012 gemiddeld minder dan 150 duizend euro voor een woning hoefden te betalen. Deze 10 gemeenten liggen in de provincies Groningen (5), Limburg (3), Friesland (1) en Noord-Holland (1).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verkoopprijs woningen, 2012
Omschrijving
In deze tabel worden de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen weergegeven. Naast de prijsindexcijfers worden ook aantallen verkochte woningen gepubliceerd en de gemiddelde verkoopprijs van deze woningen. De cijfers hebben betrekking op woningen die zich al op de woningmarkt bevinden, op Nederlandse grond staan en die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het Kadaster legt alle verkooptransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster de verkoopprijs, het adres van de woning, het woningtype en de overdrachtsdatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen. In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode. Een uitgebreide beschrijving van de SPAR-methode en de uitvoering van het onderzoek is te vinden in het artikel Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving.De gemiddelde verkoopprijs kan een ander verloop weergeven dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De gemiddelde koopsom weerspiegelt namelijk de gemiddelde prijs van woningen die verkocht zijn in een specifieke periode. Doordat elke periode andere woningen worden verkocht, wordt er geen rekening gehouden met eventuele verschillende kenmerken van de verkochte woningen. Bij de berekening van de PBK gebeurt dit wel. Het verschil tussen de gemiddelde koopsom per periode is dus een mengeling van het verschil in prijs en kwaliteit van de verkochte woningen, terwijl bij de PBK het verschil wordt verklaard door de prijs. Zie voor meer informatie hierover het artikel "Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is".
Geografische verdeling
Provincies en gemeenten
Andere variabelen
Woningtype
Verschijningsfrequentie
Per jaar
Achtergrondliteratuur
Van der Wal, E. (2008) Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving, Voorburg: CBS.Van der Wal, E., Tamminga, W (2008) Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is. CBS en Kadaster.De Haan, J., Van der Wal, E., De Vries, P. (2009) The measurement of house prices: A review of the Sale Price Appraisal Ratio Method. Journal of Economic and Social Measurement, 34, 51-86.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkoopprijs woningen, 2012 (indicator 2115, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.