Verkoopprijs woningen, 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen is in 2011 opnieuw vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Dat betekent echter niet dat de prijs van de huizen gelijk bleven. De voor kwaliteit gecorrigeerde huizenprijzen daalden in 2011 opnieuw, en wel met 2,3% ten opzichte van 2010 volgens de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het CBS en het Kadaster.

Prijzen van eengezinswoningen blijven ook in 2011 dalen

De prijzen die voor kwaliteit gecorrigeerd zijn, daalden in 2011 met 2,3% voor verkochte eengezinswoningen. Ook in de 2 voorgaande jaren daalden deze prijzen. De gemiddelde verkoopprijs ligt echter al 3 jaar op hetzelfde niveau, namelijk iets onder de 260 duizend euro. Hieruit blijkt dat relatief meer eengezinswoningen uit het relatief duurdere segment zijn verkocht voor gemiddeld een lagere prijs.

Prijzen van eengezinswoningen verschillen per provincie

Regionaal zijn er grote verschillen tussen de uitgaven aan een eengezinswoning in 2011. In de 7 provincies met de goedkoopste woningen ligt de gemiddelde verkoopprijs in 2011 ongeveer tussen de 190 en 215 duizend euro. In Gelderland en Noord-Brabant ligt dit bedrag gemiddeld 50 duizend euro hoger. De duurste provincies zijn Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht waar gemiddeld tussen de 290 en 325 duizend euro werd betaald voor een eengezinswoning.
Wat nieuwe huiseigenaren gemiddeld betalen in Friesland en Zeeland verschilt niet veel. Toch ontwikkelden de verkoopprijzen zich in deze twee provincies heel anders. In de provincie Friesland kwam de grootste daling voor. Tussen 2010 en 2011 zijn de prijzen hier met 4,0% het sterkst afgenomen. Ook ten opzichte van het topjaar 2008 zijn hier de prijzen het meest gedaald. In Zeeland daalden de prijzen daarentegen het minst ten opzichte van 2010 en topjaar 2008 (respectievelijk -0,9 en -4,6%).

Verkoopprijs appartementen in Friesland onderuit

Appartementen laten een vergelijkbaar beeld zien als de eengezinswoningen. De gemiddelde verkoopprijs in 2011 ligt nagenoeg gelijk met die in 2010, terwijl de voor kwaliteit gecorrigeerde prijzen met 2,3% zijn afgenomen.
In Noord-Holland wordt veruit het meest betaald voor een appartement. In 2011 betaalden hier nieuwe eigenaren gemiddeld 240 duizend euro. In de overige provincies ligt dit tussen de 135 (Drenthe) en 195 (Utrecht) duizend euro.
Tussen 2010 en 2011 gingen in Friesland ook de prijzen van appartementen met 7,4% fors onderuit. Zowel in Friesland als in Flevoland namen de prijzen ook fors af in vergelijking met het topjaar 2008. In beide provincies lagen de verkoopprijzen in 2011 meer dan 10% lager.

In 5 gemeenten werd gemiddeld meer dan een half miljoen betaald voor een woning

Ook in 2011 zijn tussen gemeenten de verschillen in woningprijzen (eengezinswoningen en appartementen samen) groot. Naast het woningtype en de woninggrootte bepaalt vooral de locatie de prijs van een woning. Men betaalde behalve in de gemeenten Wassenaar, Laren (NH), Bloemendaal en Blaricum dit jaar ook in de gemeente Naarden gemiddeld meer dan een half miljoen voor een woning. Nog steeds wordt in Blaricum gemiddeld het meest uitgegeven aan een woning. Gemiddeld werd daar 735 duizend euro betaald.
De gemeente Pekela (Groningen) is met een gemiddelde verkoopprijs van 135 duizend euro opnieuw het goedkoopst. Naast Pekela zijn er nog 8 gemeenten in Nederland waar nieuwe eigenaren in 2011 gemiddeld minder dan 150 duizend euro voor een woning hoefden te betalen. Deze 8 gemeenten liggen in de provincies Groningen (4), Limburg (3) en Friesland (1).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verkoopprijs woningen, 2011
Omschrijving
In deze tabel worden de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen weergegeven. Naast de prijsindexcijfers worden ook aantallen verkochte woningen gepubliceerd en de gemiddelde verkoopprijs van deze woningen. De cijfers hebben betrekking op woningen die zich al op de woningmarkt bevinden, op Nederlandse grond staan en die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het Kadaster legt alle verkooptransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt, dan registreert het Kadaster de verkoopprijs, het adres van de woning, het woningtype en de overdrachtsdatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen. In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode. Een uitgebreide beschrijving van de SPAR-methode en de uitvoering van het onderzoek is te vinden in het artikel Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving.De gemiddelde verkoopprijs kan een ander verloop weergeven dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De gemiddelde koopsom weerspiegelt namelijk de gemiddelde prijs van woningen die verkocht zijn in een specifieke periode. Doordat in elke periode andere woningen worden verkocht, wordt er geen rekening gehouden met eventuele verschillende kenmerken van de verkochte woningen. Bij de berekening van de PBK gebeurt dit wel. Het verschil tussen de gemiddelde koopsom per periode is dus een resultaat van het verschil in prijs en kwaliteit van de verkochte woningen, terwijl bij de PBK het verschil enkel wordt verklaard door de prijs. Zie voor meer informatie hierover het artikel "Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is".
Geografische verdeling
Provincies en gemeenten
Andere variabelen
Woningtype
Verschijningsfrequentie
Per jaar
Achtergrondliteratuur
Van der Wal, E. (2008) Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving, Voorburg: CBS.Van der Wal, E., Tamminga, W (2008) Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is. CBS en Kadaster.De Haan, J., Van der Wal, E., De Vries, P. (2009) The measurement of house prices: A review of the Sale Price Appraisal Ratio Method. Journal of Economic and Social Measurement, 34, 51-86.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkoopprijs woningen, 2011 (indicator 2115, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.