Toegevoegde waarde van zeehavengerelateerde activiteiten, 2002-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De toegevoegde waarde van zeehavengerelateerde activiteiten groeide in 2016 naar 41,2 miljard euro. Sinds 2002 zijn er perioden van groei en van krimp van deze toegevoegde waarde geweest.

Toegevoegde waarde is gegroeid

Doel van de indicator 'toegevoegde waarde zeehavengerelateerde activiteiten' is om de versterking van het netwerk van de Mainport Rotterdam (Rijn- en Maasmond) en de overige Nederlandse zeehavengebieden (Noordzeekanaalgebied, Noordelijke zeehavens en Scheldebekken) te monitoren. Onder zeehavengerelateerde activiteiten vallen onder andere: de opslag en overslag van goederen, scheepsagentuur (het bemiddelen in vraag en aanbod van scheepsruimte als mede het regelen van brandstoffen, betaling van havengelden en proviand voor de bemanningen), expeditie en logistiek, beloodsing, havensleepdiensten en havenbeheer.

Na tussen 2002 en 2008 constant te zijn gestegen (van 25,6 naar 38,8 miljard euro), nam de toegevoegde waarde van zeehavengerelateerde activiteiten in 2008 af. Dit was een gevolg van de economische crisis. Tussen 2009 en 2012 herstelde de toegevoegde waarde zich tot het niveau van 2008. Na een korte dip in de periode 2013-2014, groeide de toegevoegde waarde in 2016 door naar 41,2 miljard euro.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Vergroten van de concurrentiekracht door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland
  • Nationaal belang: Een excellent ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede bereikbaarheid van stedelijke regio's met een concentratie van topsectoren.


De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft de ambitie om Nederland tot de top 10 van meest concurrerende economieën van de wereld te laten behoren, waarbij een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat voor internationaal opererende bedrijven centraal staat. De Structuurvisie noemt het belang van krachtige regio's met een goede 'quality of life', een optimale bereikbaarheid en goede verbindingen met Europa en de rest van de wereld.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Toegevoegde waarde zeehavengerelateerde activiteiten
Omschrijving
De ontwikkeling van de toegevoegde waarde zeehavengerelateerde activiteiten
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
Door ontwikkelingen in de verzameling en verkrijgbaarheid van data zijn in de loop der jaren aanpassingen aangebracht in de berekening. Na elke herziening worden de voorgaande jaren her berekend, zodat altijd een consistente tijdreeks ontstaat. Met het verschijnen van een nieuwe Havenmonitor komen eerdere versies te vervallen.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Erasmus Universiteit Rotterdam (2017).
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Toegevoegde waarde van zeehavengerelateerde activiteiten, 2002-2016 (indicator 2153, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.