Energieverbruik door de industrie, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Iets meer dan de helft van het verbruik van fossiele brandstoffen bij de industrie wordt ingezet als grondstof of als inzet voor de omzetting in andere producten. De chemische industrie is de grootste verbruiker.

 TotaalVerbruik als brandstof in warmtekracht-installaties1)Verbruik als brandstof in ovens, ketels, kachels, etc2)Verbruik als grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten 3)
     
 PJ   
     
19901 058188444426
19951 022158423441
20001 059157380522
20011 061153374534
     
20021 053146381526
20031 100141387573
20041 129139391599
2005*1 179140385655
     
Specificatie 2005*    
Voedings- en genotmiddelenind.6927420
Textiel- en lederindustrie4030
Papier- en grafische industrie302090
Raffinaderijen1924110150
Kunstmestindustrie9242266
Overige chemische industrie 4)60743123442
Basismetaalindustrie 5)11443476
Overige industrie 6)7215121
     
Bron: CBS.CBS/MNC/sep06/0017
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom en warm water.
2) Energetisch finaal verbruik.
3) Niet-energetisch verbruik + andere omzettingen.
4) Organische basischemie, basischemie (geen petrochemie) + kunstvezels, overige anorganische basischemie en chemische eindproductenindustrie.
5) Basisferrometaalindustrie, basis-non-ferrometaalindustrie, met daarbij cokesfabriek.
6) Metaalproductenindustrie, hout-, kunststof-, instrumentenindustrie, glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie, en industrie niet te specificeren naar industrietak.
N.B. De gegevens hebben alleen betrekking op het verbruik van fossiele brandstoffen en zijn dus exclusief het verbruik van elektriciteit en stoom/warmte.

Ontwikkeling brandstofverbruik

Zowel de groei in industriële activiteiten, als ook energie-efficiencyverbeteringen beïnvloeden het energieverbruik.
Het brandstofverbruik in warmtekrachtinstallaties is vooral verminderd doordat enige tijd geleden een aantal grote warmtekrachtinstallaties in joint-ventures is ondergebracht. Deze joint-ventures worden tot de doelgroep Energievoorziening gerekend, en niet langer tot de industrie.
Opvallend is de aanhoudende stijging van het brandstofverbruik als grondstof. Deze is grotendeels terug te voeren op een productiegroei van de chemische industrie. In 2005 is het totale verbruik binnen de industrie 4,4% toegenomen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De cijfers die in de tabel hierboven voor de doelgroep Industrie worden gepresenteerd zijn niet één-op-één terug te vinden in de cijfers voor de industrie in de Energiebalans in StatLine (CBS, 2006):In tegenstelling tot de Energiebalans worden in de tabel de aardolieraffinaderijen en cokesfabrieken ook toegerekend aan de doelgroep Industrie.De cijfers in kolom 4 van de tabel ('Verbruik als grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten') zijn berekend als de som van de getallen in de kolommen 'Andere omzettingen' en 'Niet-energetisch finaal gebruik' in de Energiebalans.De totale jaarverbruiken in de tabel wijken af van die gepresenteerd worden in StatLine. De cijfers in de tabel hebben alleen betrekking op het verbruik van fossiele brandstoffen en fermentatiegas en zijn dan ook exclusief het verbruik van elektriciteit, stoom en warm water. In de Energiebalans wordt de eventuele inzet en productie van elektriciteit en stoom/warmte verrekend met de inzet aan aardgas, aardolieproducten en fermentatiegas. De in de tabel hierboven vermelde cijfers wijken af van de gegevens die voor de doelgroep Industrie gepresenteerd worden in de indicator 'Energieverbruik per sector, 1990-2021'. In de laatstgenoemde indicator zijn ook de energiedragers elektriciteit, stoom en warmte in de cijfers verdisconteerd. In de tabel hierboven is ervoor gekozen het energieverbruik van alleen fossiele brandstoffen te presenteren omdat dit basisgegevens zijn voor de berekeningen van de emissies naar de lucht door de industrie. De gegevens van de jaren 1995 tot en met 2003 wijken (gedeeltelijk) af van die in de vorige versie van deze indicator. Dit is een gevolg van een revisie van de Energiebalans (zie ook: CBS, 2005).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik door de industrie, 1990-2005 (indicator 0017, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.