Energieverbruik door de industrie, 1990-2022

In 2022 is het energieverbruik door de industrie (inclusief raffinaderijen) met 10,9 procent afgenomen. In vrijwel alle branches, op de farmaceutische industrie na, nam het verbruik af. In de chemie, de grootste verbruiker binnen de industrie, daalde het energieverbruik met 14 procent.

Ontwikkelingen verbruik naar energiedrager

Zowel de groei in industriële activiteiten, als ook energie-efficiencyverbeteringen en energieprijs beïnvloeden het verbruik van energiedragers. De afgelopen jaren daalde het verbruik van energiedragers door de industrie. In 2022 werd er door de industrie minder (10,9 procent) energie verbruikt dan in 2021. Het verbruik van energiedragers is de som van het finaal energieverbruik, het niet-energetisch gebruik en het saldo van inzet en productie van energie door de industrie, plus het eigen verbruik van energie door de raffinaderijen.

Ontwikkelingen energieverbruik naar bedrijfstak

De chemische en farmaceutische industrie is verantwoordelijk voor zeker 60 procent van het energieverbruik in de totale industrie. Het energieverbruik in deze bedrijfstak is door de hoge energiekosten in 2022 aanzienlijk afgenomen, het verbruik daalde met 14 procent. In bijna alle bedrijfstakken nam het verbruik af. In de metaalproducten- en machine-industrie nam het energieverbruik met bijna 22 procent af. De voedings- en genotmiddelenindustrie nam met ruim 2 procent af.

Verbruik naar wijze van inzet

In 2022 viel 44 procent van het energieverbruik door de industrie onder "finaal verbruik". Dit is het energieverbruik waarna geen nuttig bruikbare energiedrager resteert (bijvoorbeeld: verbranden van aardgas in een warmteketel). 38 procent van het verbruik van energiedragers door de industrie viel onder "niet-energetisch verbruik". Hierbij wordt de energiedrager gebruikt voor het maken van een product dat geen energiedrager is. De voor het productieproces gebruikte energie blijft daarbij in het product aanwezig (bijvoorbeeld: het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas voor kunstmest). Ten slotte was 7 procent van de energiedragers door de industrie ingezet voor de productie van andere energiedragers, zoals elektriciteit ("saldo van inzet en productie"), en was 11 procent van het totale verbruik eigen verbruik door de raffinaderijen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energieverbruik door de industrie
Omschrijving
Ontwikkeling van het energieverbruik door de industrie (inclusief raffinaderijen) naar energiedrager en bedrijfstak.
Het energieverbruik van de industrie omvat het finaal energieverbruik, niet-energetisch gebruik, saldo van inzet en productie, en het eigen verbruik door raffinaderijen. Bij het finaal verbruik gaat het om het door gebruik opmaken van energiedragers waarna geen nuttig bruikbare energie resteert (bv. inzet van aardgas voor verwarming). Het niet-energetisch gebruik omvat het gebruik van energiedragers voor het maken van producten die geen energiedrager zijn (bv. plastics). Het saldo van inzet en productie is het verschil tussen de inzet en productie van energiedragers uit omzettingen (bv. naar elektriciteit).
De cijfers over 2021 en 2022 zijn nader voorlopig. Nader voorlopige cijfers zijn meer definitief dan voorlopige cijfers.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: winning, productie, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder de bedrijfstakken binnen de industrie).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS)
Opmerking
De cijfers in deze indicator zijn inclusief raffinaderijen, maar exclusief cokesfabrieken en olie- en gaswinning.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik door de industrie, 1990-2022 (indicator 0017, versie 24,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.