Energieverbruik door de industrie, 1990-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2018 is het energieverbruik door de industrie (inclusief raffinaderijen) met 3,8 procent afgenomen. In de grootste branche binnen de industrie, de chemie en farmaceutische industrie, daalde het energieverbruik met bijna 5 procent. In de jaren daarvoor steeg het energieverbruik.

Ontwikkelingen verbruik naar energiedrager

Zowel de groei in industriële activiteiten, als ook energie-efficiencyverbeteringen beïnvloeden het verbruik van energiedragers. De afgelopen jaren steeg het verbruik van energiedragers door de industrie. In 2018 werd er door de industrie weer minder (3,8 procent) energie verbruikt dan in 2017. Het verbruik van energiedragers is de som van het finaal energieverbruik, het niet-energetisch gebruik en het saldo van inzet en productie van energie door de industrie, plus het eigen verbruik van energie door de raffinaderijen.

Ontwikkelingen energieverbruik naar bedrijfstak

De chemische en farmaceutische industrie is in 2018 verantwoordelijk voor 63 procent van het energieverbruik in de totale industrie. Het energieverbruik in deze bedrijfstak is in 2018 voor het eerst na 3 jaren van toename, weer met 5 procent gedaald. Ook in andere bedrijfstakken met een hoog energieverbruik, als de raffinaderijen, basismetaal- en metaalproductenindustrie, voedings- en genotmiddelenindustrie en de papier- en grafische industrie daalde het energieverbruik in 2018. In de bouwmaterialenindustrie daarentegen steeg het energieverbruik licht.

Verbruik naar wijze van inzet

In 2018 valt 41 procent van het energieverbruik door de industrie onder "finaal verbruik". Dit is het energieverbruik waarna geen nuttig bruikbare energiedrager resteert (bijvoorbeeld: verbranden van aardgas in een warmteketel). 40 procent van het verbruik van energiedragers door de industrie valt onder "niet-energetisch verbruik". Hierbij wordt de energiedrager gebruikt voor het maken van een product dat geen energiedrager is. De voor het productieproces gebruikte energie blijft daarbij in het product aanwezig (bijvoorbeeld: het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas voor kunstmest). Ten slotte werd 8 procent van de energiedragers door de industrie ingezet voor de productie van andere energiedragers, zoals elektriciteit ("saldo van inzet en productie"), en was 10 procent van het totale verbruik eigen verbruik door de raffinaderijen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energieverbruik door de industrie
Omschrijving
Ontwikkeling van het energieverbruik door de industrie (inclusief raffinaderijen) naar energiedrager en bedrijfstak.
Het energieverbruik van de industrie omvat het finaal energieverbruik, niet-energetisch gebruik, saldo van inzet en productie, en het eigen verbruik door raffinaderijen. Bij het finaal verbruik gaat het om het door gebruik opmaken van energiedragers waarna geen nuttig bruikbare energie resteert (bv. inzet van aardgas voor verwarming). Het niet-energetisch gebruik omvat het gebruik van energiedragers voor het maken van producten die geen energiedrager zijn (bv. plastics). Het saldo van inzet en productie is het verschil tussen de inzet en productie van energiedragers uit omzettingen (bv. naar elektriciteit).
De cijfers 2017 en 2018 zijn nader voorlopig. Nader voorlopige cijfers zijn meer definitief dan voorlopige cijfers.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: winning, productie, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder de bedrijfstakken binnen de industrie).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015)
Opmerking
De cijfers in deze indicator zijn inclusief raffinaderijen, maar exclusief cokesfabrieken en olie- en gaswinning.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik door de industrie, 1990-2018 (indicator 0017, versie 22,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.