Brandstofverbruik door de industrie, 1990-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bijna 60 procent van het verbruik van fossiele brandstoffen bij de industrie wordt ingezet als grondstof of wordt toegepast voor de omzetting in andere producten. De chemische industrie is de grootste verbruiker.

 TotaalOmzettingssaldo van energiedragers in elektriciteit, resp. elektriciteit en warmte 1) Brandstof in ovens, ketels, kachels, etc. 2)Grondstof en omzettingssaldo van andere producten 3)
     
 PJ   
     
19901 058188444426
19951 020158421442
20001 059157378524
20011 058153372534
20021 051146379526
     
20031 101140385575
20041 131139388603
20051 181137385659
20061 133132395606
20071 260130415715
     
20081 162125388650
20091 119103360656
20101 225106383735
2011**1 165101385679
     
Specificatie 2011**    
Voedings- en genotmiddelenindustrie6022370
Textiel-, kleding- en lederindustrie3120
Papier- en grafische industrie201370
Aardolie industrie1732411139
Chemie en farmaceutische industrie 4)64034132474
Kunstmestindustrie9332367
Basismetaalindustrie 5)10943174
Overige industrie 6)6704224
     
Bron: CBS (2012b).CBS/aug12/0017
1) Het omzettingssaldo is de inzet minus de productie bij de omzetting van energiedragers in elektriciteit of in elektriciteit plus warmte samen (ook bekend als warmtekrachtkoppeling (WKK)).
2) Energieverbruik voor verwarming, verlichting of als krachtbron voor auto's, machines en andere apparaten. Dit is exclusief het verbruik voor energieomzetting. Ook wel energetisch finaal verbruik genoemd.
3) Het verbruik als grondstof betreft het verbruik van energiedragers voor het maken van producten die geen energiedrager zijn maar waar wel de energie in is opgeslagen. Ook wel niet-energetisch finaal verbruik genoemd. Een voorbeeld is het gebruik van aardoliegrondstoffen voor de productie van plastic. Het omzettingssaldo van andere producten betreft de inzet minus productie bij de omzetting van energiedragers in brandstoffen en warmte. De cijfers zijn inclusief de verliezen die optreden bij de omzetting. Een voorbeeld is de omzetting van aardoliegrondstoffen in aardolieproducten als benzine en diesel.
4) Exclusief de kunstmestindustrie.
5) Basismetaalindustrie, met daarbij cokesfabriek.
6) Houtindustrie, bouwmaterialenindustrie, metaalproducten en machineindustrie, transportmiddelenindustrie en overige industrie en reparatie (inclusief rubber- en kunststofproductenindustrie).
N.B. De gegevens hebben alleen betrekking op het verbruik van fossiele brandstoffen.
N.B. Gegevens 2011 zijn nader voorlopig (nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers).


Zowel de groei in industriële activiteiten, als ook energie-efficiencyverbeteringen beïnvloeden het brandstofverbruik.

Omzettingssaldo van energiedragers in elektriciteit en warmte

Het brandstofverbruik in warmtekrachtcentrales is sinds 1990 gedaald. Dit verbruik is vooral verminderd doordat het aantal warmtekrachtinstallaties dat in joint-ventures is ondergebracht sinds de jaren 90 steeds is toegenomen. Deze joint-ventures worden in het Compendium voor de Leefomgeving tot de energievoorziening gerekend en niet langer tot de industrie.

Verbruik als brandstof in ovens, ketels, kachels, e.d

Het brandstofverbruik in ovens, ketels, kachels, en dergelijke is in 2011 (nader voorlopig cijfer) vrijwel gelijk aan het jaar ervoor.

Verbruik als grondstof en als omzettingssaldo van andere producten

Het verbruik als grondstof en voor omzetting in andere producten is in 2011 (nader voorlopig cijfer) fors, met ongeveer 8 procent gedaald ten opzichte van 2010. Dit geldt zowel voor het verbruik van kolen, olie als aardgas. Met name de chemische industrie is minder olie gaan verbruiken.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energieverbruik door de industrie
Omschrijving
Ontwikkeling van het energieverbruik door de industrie naar energiedrager, bedrijfstak en wijze van inzet. Voor het meest recente jaar is het energieverbruik uitgesplitst naar de wijze van inzet per bedrijfstak.
De gegevens 2012 zijn nader voorlopig; nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: winning, productie, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder de bedrijfstakken binnen de industrie).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012)
Opmerking
De cijfers over het energieverbruik door de industrie wijken af van de gegevens over deze sector in de vorige versie van deze indicator. Dit heeft de volgende oorzaken:
1. In de vorige versie is alleen naar het verbruik van fossiele brandstoffen gekeken. In deze versie zijn gegevens opgenomen over alle energiedragers waardoor nu het totale energieverbruik door de industrie wordt beschreven.
2. In de huidige versie is de samenstelling van de industrie iets aangepast. De industrie omvat in deze versie de categorieën 10 tot en met 33 van de SBI 2008. In de vorige versie werden ook de cokesfabrieken en aardolie-industrie (categorie 192 van de SBI 2008) nog tot de industrie gerekend.
3. De indeling naar de wijze waarop de energiedragers zijn inzet is aangepast.
De gegevens zijn in deze versie gelijk aan die in de database StatLine van het CBS (CBS, 2013) en omvatten nu het totale energieverbruik door de industrie.
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Brandstofverbruik door de industrie, 1990-2011 (indicator 0017, versie 16,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.