Brandstofverbruik door de industrie, 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Iets meer dan de helft van het verbruik van fossiele brandstoffen bij de industrie wordt ingezet als grondstof of wordt toegepast voor de omzetting in andere producten. De chemische industrie is de grootste verbruiker.

 TotaalVerbruik als brandstof in warmtekracht-installaties1)Verbruik als brandstof in ovens, ketels, kachels, etc2)Verbruik als grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten 3)
     
 PJ   
     
19901 058188444426
19951 022158423441
20001 059157380522
20011 061153374534
20021 053146381526
     
20031 100141387573
20041 129139391599
20051 180137387655
20061 133132398603
2007*1 260129418713
     
Specificatie 2007*    
Voedings- en genotmiddelenindustrie6625410
Textiel- en lederindustrie303-
Papier- en grafische industrie2515100
Raffinaderijen1944211438
Kunstmestindustrie8822264
Overige chemische industrie 4)69741145511
Basismetaalindustrie 5)11633479
Overige industrie 6)7114921
     
Bron: CBS.CBS/MNC/sept08/0017
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom en warm water.
2) Energetisch finaal verbruik.
3) Niet-energetisch verbruik + andere omzettingen.
4) Organische basischemie, basischemie (geen petrochemie) + kunstvezels, overige anorganische basischemie en chemische eindproductenindustrie.
5) Basisferrometaalindustrie, basis-non-ferrometaalindustrie, met daarbij cokesfabriek.
6) Metaalproductenindustrie, hout-, kunststof-, instrumentenindustrie, glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie, en industrie niet te specificeren naar industrietak.
N.B. De gegevens hebben alleen betrekking op het verbruik van fossiele brandstoffen en zijn dus exclusief het verbruik van elektriciteit en stoom/warmte.


Zowel de groei in industriële activiteiten, als ook energie-efficiencyverbeteringen beïnvloeden het brandstofverbruik.

Verbruik als brandstof afgenomen

Zowel het brandstofverbruik in warmtekrachtcentrales als het brandstofverbruik in ovens, ketels, kachels, e.d. zijn sinds 1990 gedaald. Het brandstofverbruik in warmtekrachtinstallaties is vooral verminderd doordat enige tijd geleden een aantal grote warmtekrachtinstallaties in joint-ventures is ondergebracht. Deze joint-ventures worden in het Milieu- en Natuurcompendium tot de energievoorziening gerekend en niet langer tot de industrie.

Verbruik als grondstof toegenomen

Het brandstofverbruik als grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten is in de periode 1990-2007 vrijwel elk jaar gestegen. Deze toename is grotendeels terug te voeren op een productiegroei van de chemische industrie. In 2006 is het verbruik als grondstof, maar ook het totale verbruik van fossiele brandstoffen binnen de industrie afgenomen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Brandstofverbruik door de industrie.
Omschrijving
Ontwikkeling van het verbruik van fossiele brandstoffen door de industrie naar wijze van inzet ('brandstof in warmtekrachtinstallaties', 'brandstof in ovens, kachels, en dergelijke', 'grondstof en inzet voor de omzetting in andere producten'). Voor het meest recente jaar is het brandstofverbruik uitgesplitst naar bedrijfsklasse.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
StatLine: Energiebalans (CBS, 2008).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: energiewinning, energieproductie, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waar onder de bedrijfstakken binnen de industrie).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)
Opmerking
De cijfers in het Milieu- en Natuurcompendium zijn niet één-op-één terug te vinden in de tabel Energiebalans van de databank StatLine (CBS, 2008).
In tegenstelling tot de Energiebalans worden in het Milieu- en Natuurcompendium de aardolieraffinaderijen en cokesfabrieken ook toegerekend aan de industrie.
Daarnaast hebben de gegevens in het Milieu- en Natuurcompendium alleen betrekking op het verbruik van fossiele brandstoffen en fermentatiegas en zijn dan ook exclusief het verbruik van elektriciteit, stoom en warm water. In de Energiebalans wordt de eventuele inzet en productie van elektriciteit en stoom/warmte verrekend met de inzet aan aardgas, aardolieproducten en fermentatiegas.
Het 'Verbruik als grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten' is berekend als de som van de getallen in de kolommen 'Andere omzettingen' en 'Niet-energetisch finaal gebruik' in de tabel Energiebalans van de databank StatLine (CBS, 2008).

Verder wijken de cijfers in deze indicator af van de gegevens die voor de industrie gepresenteerd worden in de indicator 'Energieverbruik per sector, 1990-2021'. In de laatstgenoemde indicator zijn ook de energiedragers elektriciteit, stoom en warmte in de cijfers verdisconteerd. In de indicator 'Brandstofverbruik door de industrie' is ervoor gekozen het verbruik van alleen fossiele brandstoffen te presenteren omdat dit basisgegevens zijn voor de berekeningen van de emissies naar de lucht door de industrie.
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Brandstofverbruik door de industrie, 1990-2007 (indicator 0017, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.