Ontwikkelingen in de maatschappij

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigkilometers neemt nog steeds jaarlijks toe. De personenauto's leggen ongeveer 100 miljard kilometer af.

Autogebruik neemt toe

Het totaal aantal voertuigkilometers, of te wel de verkeersprestatie, van personenauto's is ten opzichte van 1980 met ongeveer 65% toegenomen tot ruim 100 miljard kilometer. De verkeersprestatie van bestelauto's bedroeg in 2008 ruim 18 miljard kilometer. Dat betekent vier en een half maal zoveel kilometers als in 1980. In 2008 legden zware bedrijfsvoertuigen 8,4 miljard kilometer af binnen Nederland, een toename van 44% ten opzichte van 1980.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verkeersprestaties motorvoertuigen

Omschrijving

De ontwikkeling van het aantal afgelegde voertuigkilometers door personenauto's, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Basistabel

CBS-StatLine: Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar provincieCBS-StatLine: Totaaloverzicht motorvoertuigenpark

Geografisch verdeling

Nederland, provincie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving: Luchtverontreiniging, emissies door mobiele bronnen

Opmerking

De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties in Nederland, inclusief door buitenlanders. Het totaal aantal voertuigkilometers van Nederlandse personenauto's binnen Nederland is gebaseerd op de resultaten van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) (CBS, 2008a). Dit onderzoek is in 2004 overgedragen aan de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat en is voortgezet als MobiliteitsOnderzoek Nederland (MON). De verdeling van de verkeersprestaties naar brandstofsoort en bouwjaar is afgeleid uit de database van de Nationale Autopas en het motorvoertuigenpark (CBS, 2008b). Vanaf 2009 is bij het CBS het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OviN) gestart, een doorlopend onderzoek naar de mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Ieder jaar werken ongeveer 50 000 mee aan dit onderzoek.Voor het schatten van het aantal door buitenlandse personenauto's afgelegde kilometers is gebruik gemaakt van 2 onderzoeken. Bij bezoeken met overnachting wordt gebruik gemaakt van de CBS-Statistiek Logies Accommodaties (SLA) voor 1998-2004. Het aantal kilometers bij bezoeken zonder overnachting is gebaseerd op een Duits onderzoek naar de verkeersintensiteit bij negen Duits-Nederlandse grensovergangen, dat is uitgevoerd in 1998 en 2003.De binnenlandse verkeersprestaties van Nederlandse bedrijfsvoertuigen (inclusief bussen) zijn gebaseerd op de (opgeheven) BedrijfsVoertuigenEnquête (BVE), het motorvoertuigenpark (CBS, 2008b) en de Nationale Auto Pas (NAP). De prestaties van buitenlandse vrachtvoertuigen zijn gebaseerd op de statistiek "Goederenvervoer over de weg" alsmede op soortgelijke gegevens van de EU-landen zoals deze worden verzameld door Eurostat. Prestaties van buitenlandse bussen worden berekend met behulp van gegevens uit het Grensoverschrijdend toerwagenvervoer, het kilometrage is ontleend aan een onderzoek Inkomend toerisme.De verkeersprestaties van motorfietsen zijn gebaseerd op de statistiek Motorrijden in Nederland. Er zijn geen plannen om de enquête (MFE) die daaraan ten grondslag ligt opnieuw te houden. De verkeersprestaties van bromfietsen zijn afkomstig uit het OVG/MON (CBS, 2008a).

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2008 (indicator 0027, versie 10 , 11 juni 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.