Ontwikkelingen in de maatschappij

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigkilometers neemt nog steeds jaarlijks toe. De personenauto's legden in 2010 103 miljard kilometer af.

Autogebruik neemt van personenauto toe, van bedrijfsvoertuigen af

Het totaal aantal voertuigkilometers, of te wel de verkeersprestatie, van personenauto's is ten opzichte van 1980 met ongeveer 67% toegenomen tot 103 miljard kilometer (voorlopig cijfer). In 2010 bedroeg de verkeersprestatie van bestelauto's 17,8 miljard kilometer, iets minder dan in 2009. Dat betekent vier en een half maal zoveel kilometers als in 1980. In 2009 legden zware bedrijfsvoertuigen 8,2 miljard kilometer af binnen Nederland, een toename van ruim 40% ten opzichte van 1980, maar een afname van 3,6% ten opzichte van 2008, vóór de economische crisis.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verkeersprestaties motorvoertuigen

Omschrijving

De ontwikkeling van het aantal afgelegde voertuigkilometers door personenauto's, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Basistabel

CBS-StatLine: StatLine: Verkeersprestaties; kilometers naar voertuigtype en grondgebied CBS-StatLine: Totaaloverzicht motorvoertuigenpark

Geografisch verdeling

Nederland, provincie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving: Luchtverontreiniging, emissies door mobiele bronnen 1990-2009 en de beschrijvingen van de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van personenauto's, vrachtauto's/trekkers, bestelauto's en autobussen en de statistiek van het Motorvoertuigenpark.

Opmerking

De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties in Nederland, inclusief door buitenlanders. Het aantal voertuigkilometers, per voertuigcategorie, is gebaseerd op het aantal voertuigen en het gemiddelde jaarkilometrage.
Het basismateriaal voor het aantal Nederlandse wegvoertuigen is afkomstig van de Statistiek van het Motorvoertuigenpark van het CBS. Het CBS betrekt haar gegevens van de RDW Dienst Wegverkeer die van alle in Nederland geregistreerde wegvoertuigen informatie heeft over onder andere voertuiggewicht, brandstofsoort en bouwjaar.
De voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De verkeersprestaties van Nederlandse personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers en autobussen zijn berekend op basis van de gegevens uit het register van de Stichting Nationale Autopas (NAP). Er kan daarbij uiteraard geen onderscheid worden gemaakt tussen in het binnenland en in het buitenland gereden kilometers. Voor de hierboven genoemde uitsplitsingen alsook voor het berekenen van gegevens voor de jaren 1990 t/m 2000 zijn voor de voertuigkilometers door personenauto's, naast de informatie uit de NAP, diverse andere bronnen gebruikt, namelijk:- Onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG) en Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON): Nederlandse voertuigen in Nederland - Personen Auto Panel (PAP), dit onderzoek is beschikbaar t/m 1999 - Diverse bronnen van verkeerstellingen en toerismestatistieken
Bij bestelauto's, vrachtauto's, trekkers en autobussen komt de extra informatie uit de volgende bronnen: - Statistiek van het wegvervoer - Wegvervoergegevens van Eurostat - BedrijfsVoertuigenEnquête (BVE), dit onderzoek is beschikbaar t/m 1993
Meer informatie over de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's/trekkers en autobussen en de statistiek van het Motorvoertuigenpark.is te vinden in de themapagina's op de CBS-site.Prestaties van buitenlandse bussen worden berekend met behulp van gegevens uit het Grensoverschrijdend toerwagenvervoer, het kilometrage is ontleend aan een onderzoek Inkomend toerisme.
De verkeersprestaties van motorfietsen zijn gebaseerd op de statistiek Motorrijden in Nederland. Er zijn geen plannen om de enquête (MFE) die daaraan ten grondslag ligt opnieuw te houden. De verkeersprestaties van bromfietsen zijn afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek (OVG/MON). De meest recente in Statline gepubliceerde gegevens gaan over 2007 (CBS, 2008a).
Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) is in 2004 overgedragen aan de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat en is voortgezet als MobiliteitsOnderzoek Nederland (MON). Vanaf 2009 is bij het CBS het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OviN) gestart, een doorlopend onderzoek naar de mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Ieder jaar werken ongeveer 50 000 mee aan dit onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2010 (indicator 0027, versie 13 , 12 oktober 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.