Ontwikkelingen in de maatschappij

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 2015 en 2018 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, met 6 procent toegenomen tot 143 miljard kilometer. Hiervan is 111 miljard kilometer afgelegd met een personenauto en ruim 27 miljard kilometer met een bedrijfsvoertuig.

Verkeersprestatie personenauto's

Het totaal aantal voertuigkilometers van personenauto's is in 2018 ruim 35 procent hoger dan in 1990. In 2018 legden personenauto's 111 miljard kilometer af binnen Nederland. Hiervan is bijna 70 procent verreden met een auto met een benzinemotor en 28 procent met een dieselmotor, beide inclusief hybride auto's.

Verkeersprestatie bedrijfsvoertuigen

De verkeersprestatie van bedrijfsvoertuigen is in de periode 1990-2009 met ruim 80 procent toegenomen. Deze stijging is vooral het gevolg van een forse toename van het aantal bestelauto's. Tussen 2008 en 2014 is de verkeersprestatie van bedrijfsvoertuigen met bijna 9 procent gedaald. In 2018 is deze weer terug op het niveau van 2008. In dat jaar legden lichte bedrijfsvoertuigen 17,9 miljard kilometer en zware bedrijfsvoertuigen 8,3 miljard kilometer af binnen Nederland. In 1990 bedroegen de verkeersprestaties respectievelijk 8,2 en 6,3 miljard kilometer.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verkeersprestaties motorvoertuigen

Omschrijving

De ontwikkeling van het aantal afgelegde voertuigkilometers door personenauto's, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties in Nederland, inclusief door buitenlanders. Het aantal voertuigkilometers, per voertuigcategorie, is gebaseerd op het aantal voertuigen en het gemiddelde jaarkilometrage.
Het basismateriaal voor het aantal Nederlandse wegvoertuigen is afkomstig van de Statistiek van het Motorvoertuigenpark van het CBS. Het CBS betrekt haar gegevens van de RDW Dienst Wegverkeer die van alle in Nederland geregistreerde wegvoertuigen informatie heeft over onder andere voertuiggewicht, brandstofsoort en bouwjaar.
De voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen. De verkeersprestaties van Nederlandse personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers en autobussen zijn berekend op basis van de gegevens uit het register van de Stichting Nationale Autopas (NAP). Er kan daarbij uiteraard geen onderscheid worden gemaakt tussen in het binnenland en in het buitenland gereden kilometers. Voor de hierboven genoemde uitsplitsingen alsook voor het berekenen van gegevens voor de jaren 1990 t.e.m. 2000 zijn voor de voertuigkilometers door personenauto's, naast de informatie uit de NAP, diverse andere bronnen gebruikt, namelijk:
- Diverse bronnen van verkeerstellingen en toerismestatistieken.
Bij bestelauto's, vrachtauto's, trekkers en autobussen komt de extra informatie uit de volgende bronnen:
- Statistiek van het wegvervoer
- Wegvervoergegevens van Eurostat
- BedrijfsVoertuigenEnquĆŖte (BVE), dit onderzoek is beschikbaar t.e.m. 1993.
Prestaties van buitenlandse bussen worden berekend met behulp van gegevens uit het Grensoverschrijdend toerwagenvervoer, het kilometrage is ontleend aan een onderzoek Inkomend toerisme.
In 2014 zijn door het CBS, in opdracht van de Emissieregistratie, 2 onderzoeken afgerond naar de verkeersprestaties van speciale voertuigen en motorfietsen en bromfietsen. De resultaten hiervan zijn gebruikt voor het maken van nieuwe tijdreeksen met verkeersprestaties van deze voertuigcategorieƫn.
Meer informatie over de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van het wegverkeer en de statistiek van het motorvoertuigenpark is te vinden in de diverse Korte onderzoekbeschrijvingen en Aanvullende onderzoekbeschrijvingen op de CBS-site.

Basistabel

StatLine: Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied (CBS, 2019)

Geografisch verdeling

Nederland, provincie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van het wegverkeer en de statistiek van het motorvoertuigenpark is te vinden in de diverse Korte onderzoeksbeschrijvingen en Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen op de CBS-site.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2018 (indicator 0027, versie 23 , 25 september 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.