Ontwikkelingen in de maatschappij

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2020 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 124 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 12,9 procent minder dan in 2019. 92,6 miljard kilometer werd afgelegd met een personenauto en 26,5 miljard kilometer met een bedrijfsvoertuig.

Kilometers in Nederland personenauto's

In coronajaar 2020 werd er in Nederland 16 procent minder kilometer gereden met personenauto's dan in 2019. Vergeleken met 1990 is het aantal autokilometers in 2020 13 procent hoger.
In 2020 legden personenauto's 92,6 miljard kilometer af binnen Nederland. Hiervan is ruim drie kwart verreden met een auto met een benzinemotor (inclusief de elektrische en hybride auto's) en 22,5 procent door een dieselauto.

Kilometers in Nederland bedrijfsvoertuigen

In 2020 werd er door bedrijfsvoertuigen 26,5 miljard kilometer afgelegd in Nederland, dit is 2,6 procent minder dan in 2019. Vergeleken met 1990 is het aantal voertuigkilometers van bedrijfsvoertuigen 83 procent hoger. Dit heeft vooral te maken met de forse toename van het aantal bestelauto's.
In 2020 legden lichte bedrijfsvoertuigen 18,2 miljard kilometer en zware bedrijfsvoertuigen 8,3 miljard kilometer af binnen Nederland. In 1990 was dit respectievelijk 8,2 en 6,3 miljard kilometer.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verkeersprestaties motorvoertuigen

Omschrijving

De ontwikkeling van het aantal afgelegde voertuigkilometers door personenauto's, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties in Nederland, inclusief door buitenlanders. Het aantal voertuigkilometers, per voertuigcategorie, is gebaseerd op het aantal voertuigen en het gemiddelde jaarkilometrage.
Het basismateriaal voor het aantal Nederlandse wegvoertuigen is afkomstig van de Statistiek van het Motorvoertuigenpark van het CBS. Het CBS betrekt haar gegevens van de RDW Dienst Wegverkeer die van alle in Nederland geregistreerde wegvoertuigen informatie heeft over onder andere voertuiggewicht, brandstofsoort en bouwjaar.
De voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De verkeersprestaties van Nederlandse personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers en autobussen zijn berekend op basis van de gegevens uit het registers met kilometerstanden van de RDW. Er kan daarbij geen onderscheid worden gemaakt tussen in het binnenland en in het buitenland gereden kilometers.
Voor de hierboven genoemde uitsplitsingen, zijn voor de voertuigkilometers, naast de informatie uit de RDW, diverse andere bronnen gebruikt, zoals:
- Diverse bronnen van verkeerstellingen en toerismestatistieken.
- ODiN onderzoek verplaatsingen in Nederland
- Statistiek van het wegvervoer
- Wegvervoergegevens van Eurostat 
Meer informatie over de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van het wegverkeer en de statistiek van het motorvoertuigenpark is te vinden in de diverse Korte onderzoekbeschrijvingen en Aanvullende onderzoekbeschrijvingen op de CBS-site.

Basistabel

StatLine: Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied (CBS, 2020)

Geografisch verdeling

Nederland, provincie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van het wegverkeer en de statistiek van het motorvoertuigenpark is te vinden in de diverse Korte onderzoeksbeschrijvingen en Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen op de CBS-site.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2020 (indicator 0027, versie 25 , 17 maart 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.