Energie en milieu

Binnenlands energieverbruik per sector, 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2007 is het binnenlands energieverbruik met 0,7 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste groei heeft plaatsgevonden bij de industrie.

  1990 1995 2000 2005 2006 2007* w.v.    
              als brandstof in als
              warmte-kracht-installaties 1) Ovens, ketels, kachels, etc. grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten 2)
                   
  PJ                
                   
Totaal 2 723 2 964 3 065 3 311 3 233 3 348 418 2 160 769
                   
Energiebedrijven 3) 364 403 408 465 431 439 375 62 2
Industrie 4) 1 153 1 200 1 267 1 412 1 344 1 483 31 709 743
Huishoudens . 455 432 425 412 387 - 387 -
Verkeer en vervoer 375 421 462 486 500 505 - 502 3
Overige energie-afnemers 5) . 486 496 523 546 533 13 499 21
                   
Bron: CBS. CBS/MNC/sept08/0052
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.
3) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.
4) Inclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.
5) Waaronder de land- en tuinbouw, bouw, en handel, diensten en overheid.

Ontwikkelingen totale binnenlandse energieverbruik

Ondanks energiebesparende maatregelen is het totale binnenlandse energieverbruik in 2007 met 0,7 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Alleen bij de huishoudens is het energieverbruik in 2007 afgenomen met ruim 6 procent ten opzichte van 2006. Dit wordt veroorzaakt door een lager aardgasverbruik als gevolg van de zachte seizoenen van 2007. De grootste stijging vond plaats in de industrie met 4,3 procent. Het energieverbruik bij de energiebedrijven en verkeer en vervoer is nauwelijks veranderd.

Trendbreuk

Door een trendbreuk is de groei in het energieverbruik tussen 2006 en 2007 niet direct uit de tabel te berekenen. Rekening houdend met de gewijzigde berekeningsmethode is het reële totale binnenlandse energieverbruik tussen 2006 en 2007 toegenomen met 21 PJ, oftewel 0,7 procent. De groei in het reële energieverbruik van de industrie bedraagt 58 PJ; dit is 4,3 procent.
Informatie over de achtergronden van de trendbreuk en de verschillen in de berekeningsmethode geeft de technische toelichting bij deze indicator en het artikel Trendbreuk in uitkomsten Energiebalans verslagjaar 2007 (CBS, 2008b).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Binnenlands energieverbruik per sector.

Omschrijving

Ontwikkeling van het totale energieverbruik in Nederland naar economische sector (energiebedrijven, industrie, huishoudens, verkeer en vervoer en 'overige sectoren'). Voor het laatste jaar is het energieverbruik eveneens verdeeld naar wijze van inzet ('brandstof in warmtekrachtinstallaties', 'brandstof in ovens, kachels en dergelijke', 'grondstof en inzet voor de omzetting in andere producten').

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.De berekening van het verbruik van aardolie en aardolieproducten in 2007 is iets gewijzigd in vergelijking met de jaren ervoor. Door enkele definitiewijzigingen kan het verbruik van aardolie en aardolieproducten in 2007 niet worden vergeleken met dat voor 2006, en kan een groei in het verbruik tussen beide jaren niet direct uit de tabel worden berekend. Er is sprake van een trendbreuk op de volgende twee onderdelen (zie ook CBS, 2008b):- Volgens de definities van het Internationale Energie Agentschap en Eurostat behoort het brandstofverbruik van de zeevisserij tot het binnenlandse verbruik en niet tot de internationale marine bunkers. Doordat met ingang van verslagjaar 2007 deze definitie is gevolgd, wordt het binnenlands verbruik met 13 PJ verhoogd en de bunkers met hetzelfde bedrag verlaagd.
- Met ingang van het verslagjaar 2007 wordt een aantal aardolieproducten uit de petrochemische industrie als chemisch geclassificeerd, terwijl deze voorheen gedeeltelijk als energieproducten werden beschouwd. Het betreft een deel van de nafta's, aromaten en vloeibare gassen (de zogenaamde chemical grade) en nog enkele andere producten die niet behoren tot de Gemeenschappelijke Nomenclatuur (EU classificatie). Doordat deze chemische producten niet tot de energiebalans worden gerekend stijgt het energieverbruik in de petrochemische industrie met circa 81 PJ.De reële toename in het totale energieverbruik voor 2007 bedraagt 3348-3233-13-81=21 PJ, of wel 0,7 procent. Vergelijkbaar hiermee kan ook de reële groei in het energieverbruik van de industrie worden berekend als 1483-1344-81=58 PJ. Dit is 4,3 procent.

Basistabel

StatLine: Energiebalans (CBS, 2008a).

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)

Opmerking

Het Milieu- en Natuurcompendium geeft andere cijfers voor het energieverbruik van de industrie en energievoorziening dan de tabel Energiebalans van de databank StatLine (CBS, 2008a). In het Milieu- en Natuurcompendium worden de raffinaderijen en cokesfabrieken tot de industrie gerekend, terwijl deze bedrijfstakken in de StatLinetabel behoren tot de energiebedrijven.De cijfers over het energieverbruik 1990 zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige versie van deze indicator. Voor meer informatie hierover zie: Revisie tijdreeksen energie, 1900 tot en met 1994 (CBS, 2008c).

Betrouwbaarheidscodering

B (Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Binnenlands energieverbruik per sector, 1990-2007 (indicator 0052, versie 09 , 16 september 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.