Energieverbruik per sector, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2012 is het energieverbruik met 0,7 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste stijging heeft plaatsgevonden bij de huishoudens.

Energieverbruik huishoudens

In 2012 is het totale energieverbruik met 0,7 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste stijging vond plaats bij de huishoudens (met 6 procent). Deze heeft vooral zijn oorzaak in de relatief koele herfst en de koude winter van 2011/2012.

Energieverbruik industrie

In 2012 is het energieverbruik van de industrie met bijna 2 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Ondanks de economische teruggang trok de buitenlandse vraag naar Nederlandse petrochemische producten aan. Hierdoor steeg het verbruik van olieproducten in de petrochemische industrie. Ten opzichte van aardgas was steenkool relatief goedkoop, daardoor werd er meer steenkool gebruikt voor de productie van elektriciteit. In vrijwel alle industrietakken is het aardgasverbruik in 2012 lager dan in 2011.

Toelichting bij de grafieken

Het Compendium voor de Leefomgeving onderscheidt 3 manieren hoe de energiedragers ingezet kunnen worden:

  • Verbruik als brandstof in ketels, kachels, enz. Dit is het energieverbruik voor verwarming, verlichting of als krachtbron voor auto's, machines en andere apparaten. De cijfers zijn exclusief het verbruik voor energieomzetting. Ook wel energetisch finaal verbruik genoemd.
  • Verbruik als grondstof. Dit betreft het verbruik van energiedragers voor het maken van producten die geen energiedrager zijn maar waar wel de energie in is opgeslagen. Een voorbeeld is het gebruik van aardoliegrondstoffen voor de productie van plastic. Ook wel niet-energetisch finaal verbruik genoemd.
  • Omzettingssaldo van energiedragers in andere energiedragers. Het omzettingssaldo is de inzet minus de productie bij de omzetting van de ene energiedrager in de andere. Bijvoorbeeld omzetting van aardgas in elektriciteit en warmte of de omzetting van aardoliegrondstoffen in aardolieproducten als benzine en diesel.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energieverbruik per sector
Omschrijving
Ontwikkeling van het totale energieverbruik in Nederland naar economische sector (energiesector, industrie, huishoudens, verkeer en vervoer en overige sectoren). Voor het laatste jaar is het energieverbruik eveneens verdeeld naar wijze van inzet.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
De berekening van het verbruik van aardolie en aardolieproducten is met ingang van 2007 iets gewijzigd in vergelijking met de jaren ervoor. Door enkele definitiewijzigingen kan het verbruik van aardolie en aardolieproducten in 2007 niet worden vergeleken met dat voor 2006, en kan een groei in het verbruik tussen beide jaren niet direct uit de tabel worden berekend. Meer informatie over deze trendbreuk geeft het artikel Trendbreuk in uitkomsten Energiebalans verslagjaar 2007 en 2008 (CBS, 2009).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: winning, energie-aanvoer, energie-aflevering, totaal finaal verbruik) en economische sectoren.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Een aantal cijfers over het energieverbruik wijken af van de gegevens die in de versie 16 van deze indicator stonden. Dit heeft de volgende oorzaken:
1. In deze versie van de indicator is de samenstelling van zowel de energiesector als industrie iets aangepast. In deze versie omvat de energiesector de categorieën winning van aardolie en aardgas (categorie 06 van de SBI 2008), cokesfabrieken, aardolie-industrie (categorie 192 van de SBI 2008) en energiebedrijven (categorie 35 van de SBI 2008). Tot de industrie behoren de categorieën 10 tot en met 33 van de SBI 2008. De gegevens zijn hiermee gelijk aan die in de database StatLine van het CBS (CBS, 2013).
2. De indeling naar de wijze waarop de energiedragers zijn inzet is aangepast.
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik per sector, 1990-2012 (indicator 0052, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.