Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies in Nederland. Van de meeste stoffen is de emissie door de industrie (inclusief raffinaderijen) in de periode 1990-2008 aanzienlijk afgenomen.

IPCC en NEC 1990 1995 2000 2005 2007 2008*
               
    miljoen kg        
Broeikasgasemissies 1)            
Kooldioxide (CO2) 51 300 47 800 45 900 45 800 46 000 45 200
w.v. stationaire bronnen 50 300 46 600 44 700 44 400 44 700 43 700
  mobiele werktuigen 1 000 1 170 1 230 1 400 1 300 1 500
               
Distikstofoxide (N2O) 23 23 22 21 16 3,5
w.v. stationaire bronnen 23 23 22 21 16 3,5
  mobiele werktuigen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
               
Methaan (CH4) 18 18 18 18 18 17
w.v. stationaire bronnen 18 18 18 18 18 17
  mobiele werktuigen 0,07 0,08 0,08 0,10 0,08 0,10
               
Verzurende en grootschalige emissies 2)3)            
Zwaveldioxide (SO2) 118 91 47 47 45 40
Stikstofoxiden (NOx) 98 73 44 43 41 39
Ammoniak (NH3) 4,6 4,1 2,7 2,3 1,9 1,9
VOS 4) 151 99 69 51 45 43
Fijn stof (PM10) 35 22 13 10 10 10
               
Koolmonoxide (CO)5) 272 215 161 153 151 151
               
Bron: Emissieregistratie. CBS/MNC/sep09/0112
1) Conform de IPCC-richtlijnen; inclusief raffinaderijen.
2) Conform de NEC-richtlijnen; inclusief raffinaderijen.
3) Exclusief emissies mobiele werktuigen; deze vallen onder de doelgroep Verkeer en vervoer.
4) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
5) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijnen.
N.B. De cijfers over 2008 zijn voorlopig; in mei 2010 worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Ontwikkeling van de emissies naar lucht

Van de meeste stoffen is de emissie door de industrie (inclusief raffinaderijen) in de periode 1990-2000 aanzienlijk afgenomen. De dalingen waren voornamelijk het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar gassen als brandstof. Ook speelden technische maatregelen zoals schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling en selectieve katalytische reductie een rol. De emissie van kooldioxide (CO2) houdt rechtstreeks verband met de hoeveelheid koolstof in de verbruikte brandstof.
In de periode 2001-2008 zijn de meeste emissies vrijwel stabiel gebleven. Een uitzondering vormt de emissie van N2O: de sterke daling van N2O in 2008 ten opzichte van 2007 werd veroorzaakt door maatregelen (productiewijzigingen) bij de salpaterzuurproductie.

Bronnen

De stoffen komen vrij uit stationaire bronnen. Het gaat om de emissies die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen in vuurhaarden en de emissies door industriële processen. Bij de broeikasgassen worden ook de emissies door mobiele werktuigen meegenomen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies naar lucht door de industrie

Omschrijving

Emissies van broeikasgassen (kooldioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en perfluorkoolwaterstoffen (PFK's), chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en zwavelhexafluoride (SF6)) en NEC-emissies van verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (Zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10), vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (VOS) en koolmonoxide (CO) in de industrie.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, SenterNovem, TNO, Deltares).

Berekeningswijze

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling volgens de NEC-richtlijn. Voor de stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS. De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode. Een deel van de emissiecijfers worden overgenomen uit milieujaarverslagen; de overige emissiecijfers worden berekend en bijgeschat. Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie

Basistabel

Alle data opvraagbaar op EmissieregistratieVerder:CBS-StatLine: IPCC-emissies naar luchtCBS-StatLine: NEC-emissies naar lucht

Geografisch verdeling

Nederland, provincie, postcode, 5*5 km2 (kaart)

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffenCirca 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In mei definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling volgens de NEC-richtlijn. Voor de stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS. Zie voor de NEC-indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleidDe emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode. Zie Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021, voor een toelichting op de IPCC-emissies.

Betrouwbaarheidscodering

C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2008 (indicator 0112, versie 14 , 9 september 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.