Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2022

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2022 aanzienlijk lager dan in 2004. De gemiddelde emissie per kilometer van twee stoffen die bepalend zijn voor de luchtkwaliteit, te weten stikstofoxiden (NOx) en fijnstof met een diameter kleiner dan 10 µm (PM10), zijn met respectievelijk 63 en 62 procent gedaald ten opzichte van 2004.

Ontwikkeling emissie stikstofoxiden per voertuigkilometer

De gemiddelde emissie per voertuigkilometer van stikstofoxiden (NOx) door voertuigen voor personenvervoer is sinds 2004 met 66 procent gedaald. De lagere emissie van stikstofoxiden heeft te maken met de komst van steeds schonere motoren.
De gemiddelde emissie per kilometer door voertuigen voor het goederenvervoer is met 62 procent eveneens sterk gedaald. Dit heeft met name te maken met de technische maatregelen bij dieselmotoren van zware vrachtvoertuigen (uitlaatgasrecirculatie en selectieve katalytische reductie). Voor vrachtverkeer zijn sinds 2014 strenge emissienormen van kracht waardoor nieuwe vrachtauto's in de praktijk aanzienlijk schoner zijn dan eerdere generaties.

Ontwikkeling emissie fijnstof per voertuigkilometer

Sinds 2004 is de gemiddelde emissie van fijnstof PM10 per voertuigkilometer door voertuigen voor personenvervoer met 54 procent gedaald. Voertuigen met een dieselmotor verminderden de uitstoot na 2000 vooral door de toepassing van roetfilters.
De gemiddelde emissie per voertuigkilometer door voertuigen voor het goederenvervoer is sinds 2004 met 71 procent sterk gedaald.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer
Omschrijving
Emissies van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM10) door personenvoertuigen en vrachtvoertuigen per voertuigkilometer. Bij stikstofoxiden betreft het de emissies die vrijkomen bij verbranding. Bij de fijnstofemissies betreft het emissies die vrijkomen bij verbranding (uitlaatgas) en bij slijtage (banden-, wegdek- en remslijtage). Tot de vervoermiddelen voor personenvervoer worden personenauto's, motorfietsen, bromfietsen, brommobielen en autobussen gerekend. De vervoermiddelen voor het goederenvervoer zijn vrachtauto's, trekkers (voor opleggers), bestelauto's en speciale voertuigen.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, RVO, TNO, Deltares).
Berekeningswijze
Zie het volgende rapport: Geilenkirchen, G., et al. (2023). Methoderapport verkeer en vervoer 2023. Project Emissieregistratie, Task Force on Transportation of the Dutch Pollutant Release and Transfer Register.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
In januari/februari definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1
Achtergrondliteratuur
Methoden en begrippen: op de website van Emissieregistratie (onder Documentatie).
Opmerking
De methodiek voor de berekening van de emissies door wegverkeer wordt, indien nodig, jaarlijks aangepast.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2022 (indicator 0131, versie 36,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.