Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2022

Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2022 aanzienlijk lager dan in 2004. De gemiddelde emissie per kilometer van twee stoffen die bepalend zijn voor de luchtkwaliteit, te weten stikstofoxiden (NOx) en fijnstof met een diameter kleiner dan 10 µm (PM10), zijn met respectievelijk 61 en 62 procent gedaald ten opzichte van 2004.

Ontwikkeling emissie stikstofoxiden per voertuigkilometer

De gemiddelde emissie per voertuigkilometer van stikstofoxiden (NOx) door voertuigen voor personenvervoer is sinds 2004 met 64 procent gedaald. De lagere emissie van stikstofoxiden heeft te maken met de komst van steeds schonere motoren.
De gemiddelde emissie per kilometer door voertuigen voor het goederenvervoer is met 61 procent eveneens sterk gedaald. Dit heeft met name te maken met de technische maatregelen bij dieselmotoren van zware vrachtvoertuigen (uitlaatgasrecirculatie en selectieve katalytische reductie). Voor vrachtverkeer zijn sinds 2014 strenge emissienormen van kracht waardoor nieuwe vrachtauto’s in de praktijk aanzienlijk schoner zijn dan eerdere generaties.

Ontwikkeling emissie fijnstof per voertuigkilometer

Sinds 2004 is de gemiddelde emissie van fijnstof PM10 per voertuigkilometer door voertuigen voor personenvervoer met 53 procent gedaald. Voertuigen met een dieselmotor verminderden de uitstoot na 2000 vooral door de toepassing van roetfilters. 
De gemiddelde emissie per voertuigkilometer door voertuigen voor het goederenvervoer is sinds 2004 met 71 procent sterk gedaald.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer

Omschrijving

Emissies van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM10) door personenvoertuigen en vrachtvoertuigen per voertuigkilometer. Bij stikstofoxiden betreft het de emissies die vrijkomen bij verbranding. Bij de fijnstofemissies betreft het emissies die vrijkomen bij verbranding (uitlaatgas) en bij slijtage (banden-, wegdek- en remslijtage). Tot de vervoermiddelen voor personenvervoer worden personenauto’s, motorfietsen, bromfietsen, brommobielen en autobussen gerekend. De vervoermiddelen voor het goederenvervoer zijn vrachtauto’s, trekkers (voor opleggers), bestelauto’s en speciale voertuigen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Environmental Research, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, RVO, TNO, Deltares).

Berekeningswijze

Zie het volgende rapport: 

Methoderapport verkeer en vervoer 2023 (Emissieregistratie, 2023).

Basistabel

-

Geografische verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

In januari/februari definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoderapporten en Begrippenlijst: op de website van Emissieregistratie achter Documentatie.

Opmerking

Vanwege een methodebreuk worden de emissies vanaf 2004 berekend, dit in tegenstelling tot vorige versies waar de cijfers vanaf 1990 beschikbaar waren.

De methodiek voor de berekening van de emissies door wegverkeer wordt, indien nodig, jaarlijks aangepast.

Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2022 (indicator 0131, versie 37,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.