Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigkilometers is sinds 1990 met circa 30% toegenomen. Ondanks deze toename zijn de emissies van koolmonoxide, vluchtige organische stoffen en stikstofoxiden in deze periode afgenomen. De emissie van kooldioxide houdt gelijke tred met de groei van het aantal voertuigkilometers.

Ontwikkeling CO2-emissie per voertuigkilometer

Tussen 1990 en 1998 heeft de groei van de CO2-emissie door het wegverkeer gelijke tred gehouden met de groei van het aantal voertuigkilometers. Dit betekent dat wegvoertuigen gemiddeld in deze periode niet zuiniger zijn geworden.

Ontwikkeling emissie NOx per voertuigkilometer

De NOx-emissie door het wegverkeer is sinds 1990 jaarlijks gedaald; ondanks dat het aantal voertuigkilometers tussen 1990 en 2001 met circa 30% is toegenomen. Dit komt voor NOx met name op het conto van de driewegkatalysator, die sinds begin jaren negentig als gevolg van emissienormstelling zijn intrede deed bij personenauto's en bestelauto's.

Ontwikkeling emissie CO en VOS

Sinds 1980 zijn de emissies van koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) met respectievelijk 60 en 55% verminderd. Stapsgewijs aangescherpte Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018 hebben uiteindelijk geresulteerd in de toepassing van driewegkatalysatoren bij personen- en bestelauto's op benzine en LPG. De VOS-verdampingsemissies zijn eveneens onder invloed van Europese eisen tussen 1990 en 2001 met een kwart verminderd door de toepassing van koolstoffilters ('cannisters') in personenauto's.

Bronnen

  • CBS (2002). Statline. Emissies door mobiele bronnen CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de emissies door mobiele bronnen is te vinden op Statline (CBS) en recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer (indicator 0131, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.