Consumenten: bestedingen en milieudruk

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling van bestedingen en milieudruk door consumenten

De milieudrukveroorzakende activiteiten van consumenten nemen vooral toe door de groei van de Consumptieve bestedingen, 2005-2022. De bestedingsgroei is het gevolg van de inkomensgroei per persoon en in mindere mate van de bevolkingsgroei. Emissies door energiegebruik worden alleen aan de doelgroep consumenten toegekend voor het gebruik van huisbrandstoffen (voornamelijk aardgas). Emissies als gevolg van het gebruik van elekticiteit en motorbrandstoffen worden aan de doelgroepen energievoorziening respectievelijk verkeer en vervoer toegekend. Huisbrandstoffen worden voornamelijk (voor ongeveer driekwart) gebruikt voor ruimteverwarming. De emissie van kooldioxide (CO2) voor ruimteverwarming neemt licht af, Investeringen in de bouw, 1995-2022. Dit is het gevolg van maatregelen voor energiebesparing (woningisolatie). Daar staat tegenover dat de CO2-emissie door warm watergebruik toeneemt, door een hoger Huishoudelijk waterverbruik per inwoner, 1995-2016 en door een Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2023.De Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 door lozingen op het riool is afgenomen Activiteiten die in belangrijke mate bijdragen aan de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS, exclusief methaan) zijn verfgebruik (ongeveer 30% in 2001), sfeerverwarming in woningen (open haarden, houtkachels, 25%), artikelen voor persoonlijke verzorging (incl. cosmetica, 18%) en schoonmaakmiddelen (7%). De Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2022 neemt af, voornamelijk omdat de VOS-emissie door verfgebruik sterk afneemt. Dit is voornamelijk het gevolg van verlaging van VOS gehalten in verfproducten. De VOS-emissie door het gebruik van artikelen voor persoonlijke verzorging is in het afgelopen decennium toegenomen.De Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2022 neemt af. Fijn stof komt vooral vrij bij sfeerverwarming (48% in 2001) en roken (41%). Voor beide activiteiten neemt de fijn stof-emissie af.

Beleid

Het beleid is er voornamelijk op gericht om de consument producten aan te bieden die bij het gebruik minder milieubelastend zijn. Voorbeelden hiervan is KWS2000, waarbij het VOS-gehalte voor o.a. verf, oplosmiddelen en artikelen voor persoonlijke verzorging wordt gerestricteerd en de certificatie van houtkachels en open haarden om de VOS- en fijn stof-emissie te verminderen. Daarnaast wordt via het DUBO-beleid woning isolatie gestimuleerd. Voor nieuwbouw gaat dit buiten de consument om, voor oudbouw is het beleid deels gericht op woningbouwcorporatie en deels op de consument zelf.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over consumptieve bestedingen zijn te vinden op Statline (CBS); Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumenten: bestedingen en milieudruk (indicator 0137, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.