Afval

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het meeste zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond en stortplaatsen is door regelgeving beperkt.

  Aantal Afzet w.o. naar      
  installa- totaal landbouw compos- diervoer1) storten verbran-
  ties     teren     den
               
  absoluut miljoen kg droge stof      
Slib uit RWZI's              
1981 505 180 69 39 . 65 5
1990 469 315 82 63 . 158 12
1995 424 360 - 80 . 179 79
2000 391 336 - 39 - 64 180
2004 375 342 - 46 - 15 236
2005 370 348 - 47 - 14 2602)
2006 366 359 - 48 - 15 2822)
               
Slib uit AWZI's              
1981 48 85 21 4 . 10 0
1990 567 238 65 6 11 109 27
1995 599 220 30 4 14 126 29
2000 623 206 36 1 21 39 47
2004 532 187 28 14 8 20 23
2005 488 175 34 9 7 18 32
2006 466 161 26 9 4 21 34
               
Specificatie AWZI-slib, 2006              
Industrie 414 133 26 9 4 9 30
w.o. voedingsmiddelen- en dranken 139 45 16 9 4 0 5
  papier(waren) en karton(waren) 25 33 1 - - 0 11
  chemie 83 37 9 - - 2 12
  basismetaal- en metaalproducten 83 4 - - - 2 0
               
Overige bedrijven en instellingen 52 28 0 - 1 12 4
w.o. Milieudienstverlening 21 16 - - 0 6 0
               
Bron: CBS (2008). CBS/MNC/jul08/0154
Inclusief afzet naar destructiebedrijven.
2) Inclusief verbranding in cementovens (2005 en 2006) en meestoken in elektriciteitscentrales (2006).
N.B. RWZI = rioolwaterzuiveringsinstallatie.; AWZI = afvalwaterzuiveringsinstallatie bij bedrijven en instellingen.

Afzet van RWZI slib stabiel

Ofschoon de aanvoer van afvalwater nog steeds toeneemt, daalt het aantal RWZI's al sinds het begin van de jaren tachtig. In de periode 1980/1995 zijn er grote technische aanpassingen bij de installaties doorgevoerd. Hierdoor zijn het zuiveringsrendement en de productie van zuiveringsslib door RWZI's toegenomen. Vanaf 1995 schommelt de afzet van zuiveringsslib rond de 350 miljoen kg.

Afname capaciteit AWZI's: minder slib

Het aantal AWZI's en de productie van zuiveringsslib door AWZI's is sinds 2000 aan het afnemen. Vooral in de voedingsmiddelenindustrie en in de chemische industrie is er sprake geweest van sluiting van productielocaties en concentratie van activiteiten. In het aantal in de tabel vermelde AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Steeds meer zuiveringsslib verbrand

Het verbranden van zuiveringsslib is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 2006 is ruim driekwart van het zuiveringsslib uit RWZI's afgezet naar verbrandingsinstallaties. Dit komt vooral doordat het storten van slib sterk is beperkt door regelgeving (VROM, 1997). Sinds halverwege de jaren negentig is het storten van slib uit zowel AWZI's als RWZI's al sterk gedaald.

Nog maar weinig slib AWZI's afgezet in de landbouw

Per 1 januari 1995 is de afzet naar de landbouw van slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) beëindigd door de invoering van de tweede fase-normen uit het Besluit kwaliteit en gebruik van overige organische meststoffen (BOOM: LNV/VROM, 1998). Slechts een beperkte hoeveelheid schoon slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties in de industrie (AWZI's) wordt nu nog toegepast als meststof en/of bodemverbeteraar (anti-stuifmiddel).
In een niet meer geactualiseerde indicator worden de gehalten van nutriënten en zware metalen tot en met cijfers 2006 gegeven.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming

Omschrijving

De afzet van zuiveringsslib naar de landbouw, voor compostering, diervoer, storten en verbranden vanuit rioolwaterzuiveringsinrichtingen en particuliere zuiveringsinstallaties en een specificatie van de particuliere installaties naar bedrijfsklasse

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Berekeningswijze gegevens Zuivering van stedelijk afvalwater Berekeningswijze gegevens Afvalwaterzuivering bij bedrijven en instellingen

Basistabel

CBS-StatLine: Zuivering van stedelijk afvalwater per provincie en stroomgebiedCBS-StatLine: Afvalwaterzuivering bij bedrijven en instellingenCBS-StatLine: Afvalwaterzuiveringsinstallaties van particuliere bedrijven en instellingen

Geografisch verdeling

Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie

Andere variabelen

Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), energieverbruik en energieopwekking,

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie onder Berekeningswijze.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2006 (indicator 0154, versie 09 , 28 augustus 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.