Afval

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het meeste zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond en stortplaatsen is door regelgeving beperkt.

Afzet van RWZI slib stabiel

Ofschoon de aanvoer van afvalwater nog steeds toeneemt, daalt het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) al sinds het begin van de jaren tachtig. In de periode 1980/1995 zijn er grote technische aanpassingen bij de installaties doorgevoerd. Hierdoor zijn het zuiveringsrendement en de productie van zuiveringsslib door RWZI's toegenomen. De laatste 2 jaar is de hoeveelheid slib weer iets gedaald door verbeteringen in het zuiveringsproces en de slibverwerking.

Afname capaciteit AWZI's: minder slib

Het aantal bedrijfs-afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) en de productie van zuiveringsslib door AWZI's is sinds 2000 aan het afnemen, hoewel in 2007 de afzet weer licht is gestegen. Vooral in de voedingsmiddelenindustrie en in de chemische industrie is er sprake geweest van sluiting van productielocaties en concentratie van activiteiten. In het aantal in de tabel vermelde AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Steeds meer zuiveringsslib verbrand

Het verbranden van zuiveringsslib is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 2008 wordt bijna 100% van het zuiveringsslib uit RWZI's verbrand. Dat gebeurt voornamelijk in speciale slibverbrandingsinstallaties maar ook in cementovens en elektriciteitscentrales (Zeeuw, M. de & K. Baas, 2010)
Het storten van slib wordt sterk beperkt door regelgeving (VROM, 1997). Sinds halverwege de jaren negentig is het storten van slib uit zowel AWZI's als RWZI's al sterk gedaald.

Nog maar weinig slib AWZI's afgezet in de landbouw

Per 1 januari 1995 is de afzet naar de landbouw van slib uit RWZI's beëindigd door de invoering van de tweede fase-normen uit het Besluit kwaliteit en gebruik van overige organische meststoffen (BOOM: LNV/VROM, 1998). Slechts een beperkte hoeveelheid schoon slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties in de industrie (AWZI's) wordt nu nog toegepast als meststof en/of bodemverbeteraar (anti-stuifmiddel).
In een niet meer geactualiseerde indicator worden de gehalten van nutriënten en zware metalen tot en met cijfers 2006 gegeven.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming

Omschrijving

De afzet van zuiveringsslib naar de landbouw, voor compostering, diervoer, storten en verbranden vanuit rioolwaterzuiveringsinrichtingen en particuliere zuiveringsinstallaties en een specificatie van de particuliere installaties naar bedrijfsklasse

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Berekeningswijze gegevens Zuivering van stedelijk afvalwater Berekeningswijze gegevens Afvalwaterzuivering bij bedrijven en instellingen

Basistabel

CBS-StatLine: Zuivering van stedelijk afvalwater per provincie en stroomgebiedCBS-StatLine: Afvalwaterzuivering bij bedrijven: afvoer zuiveringsslib naar bestemmingCBS-StatLine: Afvalwaterzuivering bij bedrijven: installaties naar type zuivering

Geografisch verdeling

Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie

Andere variabelen

Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), energieverbruik en energieopwekking,

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie onder Berekeningswijze.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2008 (indicator 0154, versie 11 , 8 november 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.