Energie en milieu

Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het opgesteld vermogen aan warmte/kracht is in 2004 weer toegenomen door de ingebruikname van een grote elektriciteitscentrale.

    1998 2000 2001 2002 2003 2004
  MW          
Totaal 8 965 9 238 9 541 9 511 9 556 10 490
             
Centraal (SBI 40) 4 168 4 433 4 433 4 433 4 476 5 345
             
Totaal decentraal 4 797 4 805 5 108 5 078 5 080 5 145
Energieomzettingsbedrijven 1) 432 432 431 431 431 424
               
Industrie 2 620 2 540 2 870 2 857 2 884 2 869
w.v. chemie 1 566 1 470 1 799 1 797 1 826 1 804
  voeding en genotmiddelen 544 554 552 547 549 557
  papier 406 410 414 408 408 408
  overige industrie 104 106 105 105 101 100
               
Overig 1 744 1 832 1 807 1 791 1 765 1853
w.v. land- en tuinbouw 919 995 969 956 960 1042
  distributiebedrijven 318 320 319 318 318 317
  afvalverbranding 37 35 34 33 31 31
  gezondheidszorg en overig 470 482 485 484 456 463
               
Bron: CBS (2006). CBS/MNC/apr06/0387
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven.

Ontwikkeling warmtekrachtvermogen

Het overgrote deel van de opgewekte elektriciteit in Nederland wordt geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. De warmte die daarbij ontstaat, kan nuttig worden gebruikt door toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK). Het hogere rendement dat daarmee uit de brandstoffen wordt gehaald beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2. WKK levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Kyoto-protocol.
Na drie jaren van stagnatie is in 2004 het opgestelde WKK-vermogen in Nederland weer gestegen. Het betreft voornamelijk uitbreiding van centraal opgesteld vermogen. Ultimo 2004 is het totaal opgestelde WKK-vermogen 10,5 GW. Ter vergelijking, aan het eind van 2004 is het totaal opgestelde elektriciteitsvermogen in Nederland 21,5 GW.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Het opgestelde vermogen is uitgesplitst naar een centraal en een decentraal deel. Het centrale deel betreft de installaties die op reguliere basis elektriciteit leveren aan het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. Het decentrale deel betreft alle andere installaties. De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2004 (indicator 0387, versie 07 , 25 april 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.