Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2006 is het opgestelde warmtekrachtvermogen bijna 7 procent groter dan in 2005. Vooral in de land- en tuinbouw is er een spectaculaire groei geweest.

  199820002003200420052006*
       
 MW     
       
Totaal8 9659 2389 55610 49010 74011482
       
Centraal (SBI 40)4 1684 4334 4765 3455 3655 365
       
Totaal decentraal4 7974 8055 0805 1455 3756 117
Energieomzettingsbedrijven 1)432432431424425425
        
Industrie2 6202 5402 8842 8692 7932 795
w.v.chemie1 5661 4701 8261 8041 7461 760
 voeding en genotmiddelen544554549557544544
 papier406410408408401391
 overige industrie104106101100102100
        
Overig1 7441 8321 7651 8532 1582 897
w.v.land- en tuinbouw9199959601 0421 2401 841
 distributiebedrijven318320318317315315
 afvalverbranding37353131137277
 gezondheidszorg en overig470482456463466464
        
Bron: CBS (2007).CBS/MNC/sept07/0387
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven.

Ontwikkeling warmtekrachtvermogen

Het opgestelde warmtekrachtvermogen is in 2006 met 6,9 procent toegenomen ten opzichte van 2005. Deze toename is geheel decentraal gerealiseerd. Decentraal groeide het warmtekrachtvermogen met 13,8 procent. Dit komt vooral door een stormachtige groei van bijna 50 procent in het opgestelde vermogen aan gasmotoren in land- en tuinbouw.
Ultimo 2006 bedraagt het totaal opgestelde WKK-vermogen 11,5 GW. Ter vergelijking, aan het eind van 2006 is het totaal opgestelde elektriciteitsvermogen in Nederland 23,0 GW.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het overgrote deel van de opgewekte elektriciteit in Nederland wordt geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. De warmte die daarbij ontstaat, kan nuttig worden gebruikt door toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK). Het hogere rendement dat daarmee uit de brandstoffen wordt gehaald beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2. WKK levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Kyoto-protocol.Het opgestelde vermogen is uitgesplitst naar een centraal en een decentraal deel. Het centrale deel betreft de installaties die op reguliere basis elektriciteit leveren aan het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. Het decentrale deel betreft alle andere installaties. De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
25
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
17
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2006 (indicator 0387, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.