Energie en milieu

Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het opgesteld vermogen aan warmte/kracht is in 2005 minder hard toegenomen dan in 2004.

    1998 2000 2002 2003 2004 2005*
             
  MW          
             
Totaal 8 965 9 238 9 511 9 556 10 490 10 616
             
Centraal (SBI 40) 4 168 4 433 4 433 4 476 5 345 5 365
             
Totaal decentraal 4 797 4 805 5 078 5 080 5 145 5 251
Energieomzettingsbedrijven 1) 432 432 431 431 424 425
               
Industrie 2 620 2 540 2 857 2 884 2 869 2 787
w.v. chemie 1 566 1 470 1 797 1 826 1 804 1 736
  voeding en genotmiddelen 544 554 547 549 557 544
  papier 406 410 408 408 408 405
  overige industrie 104 106 105 101 100 102
               
Overig 1 744 1 832 1 791 1 765 1 853 2 038
w.v. land- en tuinbouw 919 995 956 960 1 042 1 120
  distributiebedrijven 318 320 318 318 317 315
  afvalverbranding 37 35 33 31 31 137
  gezondheidszorg en overig 470 482 484 456 463 466
               
Bron: CBS (2007). CBS/MNC/mrt07/0387
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven.

Ontwikkeling warmtekrachtvermogen

Het opgestelde vermogen is in 2005 duidelijk minder hard gestegen dan in 2004. Zo liet 2004 een stijging zien van 9,8 % als gevolg van de ingebruikname van een grote elektriciteitscentrale. In 2005 is deze toename slechts 1,2 %. Ultimo 2005 is het totaal opgestelde WKK-vermogen 10,6 GW. Ter vergelijking, aan het eind van 2005 is het totaal opgestelde elektriciteitsvermogen in Nederland 21,8 GW.
Het overgrote deel van de opgewekte elektriciteit in Nederland wordt geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. De warmte die daarbij ontstaat, kan nuttig worden gebruikt door toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK). Het hogere rendement dat daarmee uit de brandstoffen wordt gehaald beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2. WKK levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Kyoto-protocol.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

Het opgestelde vermogen is uitgesplitst naar een centraal en een decentraal deel. Het centrale deel betreft de installaties die op reguliere basis elektriciteit leveren aan het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. Het decentrale deel betreft alle andere installaties. De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2005 (indicator 0387, versie 09 , 6 maart 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.