Recycling van autowrakken, 1997-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Een steeds groter deel van de auto komt in aanmerking voor recycling. Gespecialiseerde demontagebedrijven verwerken ongeveer 90% van het aanbod aan voertuigwrakken.

Meer dan 85% van de materialen hergebruikt

Een groot deel van de auto komt in aanmerking voor recycling. In de jaren 1997 t.e.m. 2003 bedraagt het aandeel van het voertuig dat wordt hergebruikt 86,0% (op basis van gewicht). In 2004 en 2005 is het hergebruikspercentage resp. 85,4 en 85,3%. Het hergebruik omvat zowel het product- als het materiaalhergebruik vóórdat het wrak de shredder ingaat, het materiaalhergebruik na de shredder, en de energieterugwinning. De niet-herbruikbare materialen worden gestort (ARN, 2006).

Inzet van gespecialiseerde demontagebedrijven

In 2005 is ongeveer 90% van het totale aanbod van wrakken verwerkt door 263 gespecialiseerde demontagebedrijven, die zijn aangesloten bij Auto Recycling Nederland (ARN). Zij verwijderen materialen, waarvoor goede recyclingmogelijkheden bestaan. De ARN is in 1995 opgericht door onder andere de automobielbranche in Nederland. Circa 10% van de autowrakken wordt verwerkt door bedrijven die niet bij de ARN zijn aangesloten.

In totaal ruim 500 autodemontagebedrijven actief

Het totaal aantal actieve autodemontagebedrijven is in de laatste twintig jaar fors teruggelopen naar ruim 500 in 2005. Dit is het gevolg van steeds strengere milieueisen. Het nemen van bodembeschermende maatregelen was al eerder verplicht gesteld, per 2002 is er ook de droogleginstallatie bijgekomen. In 2006 zullen deze gerealiseerd zijn bij alle ARN aangesloten bedrijven.
De demontagebedrijven ontvangen een premie voor het demonteren van een autowrak. Deze wordt gefinancierd uit de verplichte verwijderingsbijdrage op alle auto's, die in Nederland van een kenteken worden voorzien. Voor de jaren 2001-2006 is deze bijdrage vastgesteld op 45 euro.

Beleid recycling van auto's

Vanaf midden jaren tachtig kwam de uitvoering op gang van een beleid, dat tot doel heeft het aantal autodemontagebedrijven te saneren en het recyclingpercentage van de voor sloop vrijkomende auto's te maximaliseren.
Volgens de Europese Richtlijn 2000/53/EG moet in 2006 tenminste 85% van het gewicht van de materialen waaruit auto's bestaan door enige vorm van hergebruik buiten de afvalstroom gehouden worden. Nederland voldeed in 2000 al aan deze doelstelling. Het Besluit beheer autowrakken (VROM, 2002), dat in juli 2002 van kracht geworden is, sluit geheel aan bij deze richtlijn. Doel hiervan is voornamelijk voorkoming of beperking van de hoeveelheid voertuigwrakken, alsmede aanscherping van de milieueisen waaraan de demontagebedrijven zich moeten houden. Hoewel de Europese richtlijn spreekt over 95% hergebruik in 2015, moet het Nederlandse systeem ertoe leiden dat reeds in 2007 aan de recyclingdoelstellingen wordt voldaan. ARN heeft echter aangegeven dat 95% recycling in 2007 niet realiseerbaar is. De overheid heeft in 2005 besloten de 95%-doelstelling te harmoniseren met de EU-richtlijn, onder voorwaarde dat ARN een scheidingsinstallatie voor shredderafval bouwt. In december 2005 is besloten dat ARN deze fabriek gaat bouwen, waardoor het recyclingpercentage al in 2007 kan worden verhoogd.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de uitval en verwerking van autowrakken is te vinden in de databank StatLine van het CBS en op de website van Auto Recycling Nederland (ARN). ARN is opgericht door de Nederlandse autobranche met als doel de hoeveelheid afval van afgedankte auto's drastisch te verminderen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Recycling van autowrakken, 1997-2005 (indicator 0397, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.