Recycling van autowrakken, 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 2000 wordt meer dan 85 procent van de materialen uit een autowrak hergebruikt. In 2009 verwerken gespecialiseerde, bij Auto Recycling Nederland (ARN) aangesloten demontagebedrijven 87,3 procent van het aanbod aan voertuigwrakken.

Meer dan 85 procent van de materialen hergebruikt

Het Nederlandse beleid rond autowrakken heeft zich de laatste twintig jaar gericht op het saneren van het aantal autodemontagebedrijven en het maximaliseren van het hergebruikspercentage van de voor sloop vrijkomende auto's.
Het hergebruikspercentage van autowrakken ligt in 2009 op 85,2 procent. Nederland voldoet sinds 2000 aan de doelstelling van de Europese Richtlijn 2000/53/EG (EG, 2000). Volgens deze richtlijn moet in 2006 ten minste 85 procent van het gewicht van de materialen waaruit auto's bestaan door enige vorm van hergebruik buiten de afvalstroom gehouden worden. In Nederland is deze richtlijn sinds 2002 tot uitvoering gebracht in het Besluit beheer autowrakken (VROM, 2002).

Toekomstige doelstelling

In het Besluit beheer autowrakken staat dat in 2015 een recyclingdoelstelling van 95 procent moet worden behaald, waarvan minimaal 85 procent materiaalrecycling en maximaal 10 procent thermische recycling. Omdat met de huidige technieken deze doelstelling niet kan worden gerealiseerd, is ARN in 2008 begonnen met de bouw van een Post Shredder Technologie fabriek. Met behulp van mechanische scheidingstechnieken die het verder scheiden van geshredderde materialen mogelijk maken, moet het recyclingpercentage vanaf 2010 verder stijgen.

Toelichting hergebruik

Het hergebruik omvat zowel het product- als het materiaalhergebruik vóór het wrak de shredder ingaat, het materiaalhergebruik na de shredder, en de energieterugwinning. De niet-herbruikbare materialen worden gestort.

Inzet van gespecialiseerde demontagebedrijven

ARN is in 1995 opgericht door onder andere de automobielbranche in Nederland met als doel de hoeveelheid afval van afgedankte auto's drastisch te verminderen. In 2009 verwerken 248 bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven 87,3 procent van het totale aanbod van wrakken. Zij verwijderen materialen, waarvoor goede recyclingmogelijkheden bestaan. De rest van de autowrakken wordt verwerkt door niet bij ARN aangesloten bedrijven.
De ARN-demontagebedrijven ontvangen een vergoeding voor het demonteren van een autowrak. Deze wordt gefinancierd uit de verplichte verwijderingsbijdrage op alle auto's die in Nederland van een kenteken worden voorzien. Tot 1 juli 2010 was deze bijdrage vastgesteld op 15 euro. Vanaf deze datum is de verwijderingsbijdrage voor tijdelijk verhoogd naar een bedrag van 45 euro. Bedrijven die niet bij ARN aangesloten zijn ontvangen deze vergoeding niet.

Strenge milieueisen

Door steeds strengere milieueisen is het aantal actieve autodemontagebedrijven fors teruggelopen vanaf circa 2 400 begin jaren negentig tot nog slechts enkele honderden in 2009. Het betreft het nemen van bodembeschermende maatregelen tegen het weglekken van vloeistoffen. Sinds 2002 is er ook de droogleginstallatie voor het milieuvriendelijk verwijderen van vloeistoffen uit het autowrak bijgekomen. In 2008 hebben 218 van de bij ARN aangesloten bedrijven een vaste droogleginstallatie. Voor de overige (kleine) demontagebedrijven heeft ARN in 2007 de mobiele droogleginstallatie geïntroduceerd.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Recycling van autowrakken
Omschrijving
Recyclingspercentage van materialen uit autowrakken. Het betreft auto's met een leeggewicht vermeerderd met het laadvermogen van maximaal 3 500 kg (personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van Auto Recycling Nederland (ARN)
Berekeningswijze
Het recyclingpercentage betreft het totale aantal autowrakken dat jaarlijks door de bij ARN aangesloten verwerkingsbedrijven wordt gedemonteerd. De Europese Commissie heeft gedetailleerde regels opgesteld volgens welke de Europese lidstaten aan de Commissie moeten rapporteren over het recyclingpercentage van een auto.
Het gemiddelde leeggewicht van autowrakken is berekend op basis van de ORAD (Online Registratie Auto's in Demontage)-meldingen, bij de Rijksdienst Wegverkeer gecorrigeerd met het gewicht van de bestuurder en de brandstof.
Voor de bepaling van het metaalgehalte per autowrak verstrekken de autodemontagebedrijven de gewichten van de afgevoerde autowrakken naar de shredder. In 2009 bedroeg het gemiddelde gewicht van het kale wrak bij de shredder 975,4 kg.
Voor de bepaling van het gewicht van de zogenaamde ARN-materialen (zoals loodaccu's, afgedankte banden, glas en kunststoffen) doet ARN regelmatig normmetingen. Op basis van deze metingen is nauwkeurig bekend wat het gemiddelde gewicht van ARN-materialen per autowrak is. In 2009 bedraagt het gemiddelde leeggewicht van een autowrak 975,6 kg.
Ten slotte wordt de verhouding recycling, energieterugwinning en definitieve verwijdering door ARN bepaald op basis van massabalans- en weegbongegevens van de verwerkers.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Op de website van ARN is informatie te vinden over de materialen die uit het autowrak gedemonteerd worden, en over de verwerkingsmethoden van deze materialen.
De gegevens over de export en import van auto's, het aantal vrijkomende autowrakken en de gemiddelde leeftijd van de autowrakken op de website van ARN is berekend op basis van de voertuigen die binnen het ARN-systeem vallen. Dit is een optelsom van zowel personenauto's als een gedeelte van de lichte bedrijfswagens; alle voertuigen met vier of meer wielen en een leeggewicht met laadvermogen van maximaal 3 500 kg. Deze gegevens verschillen hierdoor van de cijfers die in StatLine (CBS) en in het Compendium voor de Leefomgeving (in de indicator Sloop en export van motorvoertuigen actief, 2018-2022) worden gepresenteerd.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Duurzaamheidsverslag 2009 (ARN, 2010).
Betrouwbaarheidscodering
C (schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Recycling van autowrakken, 2009 (indicator 0397, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.