Verwerking van autowrakken, 1993-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2018 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,4 procent, waarvan 87,1 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,3 procent nuttige toepassing.

Ontwikkeling percentage hergebruik en nuttige toepassing

Het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken is gestegen van 72 gewichtsprocent in 1993 naar 98,4 gewichtsprocent in 2018. Tussen 1999 en 2009 ligt het percentage stabiel op 85 procent, waarna het in 2010 met circa 10 procent stijgt door een sterke toename van het aandeel verbranding met energieterugwinning in afvalenergiecentrales met een R1 status. De niet hergebruikte of nuttig toegepaste materialen worden gestort.

Percentage hergebruik en nuttige toepassing in 2018

In 2017 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken bij ARN-demontagebedrijven 98,4 procent, waarvan 87,1 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,3 procent als energieterugwinning of andere nuttige toepassing. Het percentage hergebruik en nuttige toepassing is tussen 2010 en 2016 bijna jaarlijks licht gestegen van 95,3 procent in 2010 naar 98,6 procent in 2017. In 2018 werd een fractie minder nuttig toegepast waarbij het percentage recycling hetzelfde was als in 2017, maar de energieterugwinning 0,2 procent lager lag dan in 2017. Nederland voldoet hiermee aan de doelstelling van de Europese autowrakkenrichtlijn, waarin staat dat per 1 januari 2015 95 procent van het autowrak hergebruikt of nuttig toegepast moet worden.

Inzet van gespecialiseerde demontagebedrijven

ARN is in 1995 (als Auto Recycling Nederland) opgericht door onder andere de automobielbranche in Nederland met het doel de hoeveelheid afval van afgedankte auto's drastisch te verminderen.
Eind 2018 zijn er 298 ketenpartners aangesloten bij ARN. Hiertoe behoren 225 demontagebedrijven die bruikbare onderdelen demonteren voor de verkoop. Daarnaast maken 7 inzamelbedrijven deel uit van de keten, alsmede 11 verwerkingsbedrijven, 41 tussenhandelaren en 14 shredderbedrijven, die het grootste deel van de metalen verwerken. Ten slotte behoort ook de postshredder technologie (PST)-fabriek, die nog herbruikbare materialen uit de afvalstroom haalt, tot deze keten. In 2018 verwerkten de in de ARN-keten aangesloten bedrijven ruim 207 duizend afgedankte auto's (in 2017 ruim 196 duizend). Dat is 83,7 procent van het totaal aanbod van sloopauto's. De rest van de autowrakken wordt verwerkt door niet bij ARN aangesloten bedrijven.

Beleidsdoelstelling

Het Nederlandse beleid heeft zich sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gericht op het saneren van het aantal autodemontagebedrijven en het maximaliseren van het percentage hergebruik en nuttige toepassing van de voor sloop vrijkomende auto's.
In Nederland is sinds 2002 de Europese Richtlijn 2000/53/EG (EG, 2000) tot uitvoering gebracht in het Besluit beheer autowrakken (VROM, 2002). De wettelijke taakstelling vanaf 2015 is 95 procent van het gewicht van een autowrak her te gebruiken of nuttig toe te passen, waarvan minimaal 85 procent als hergebruik producten en materialen en maximaal 10 procent door energieterugwinning (nuttige toepassing).

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de uitval en verwerking van autowrakken is te vinden in de databank StatLine van het CBS en op de website van ARN.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verwerking van autowrakken
Omschrijving
Het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken met een leeggewicht vermeerderd met het laadvermogen van maximaal 3 500 kg (personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen). Het percentage omvat het hergebruik van producten en materialen plus de energieterugwinning en overige nuttige toepassing.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van ARN.
Berekeningswijze
Het percentage hergebruik en nuttige toepassing betreft het totale aantal autowrakken dat jaarlijks door de in de ARN-keten aangesloten bedrijven wordt verwerkt. De Europese Commissie heeft gedetailleerde regels opgesteld volgens welke de Europese lidstaten aan de Commissie moeten rapporteren over het percentage hergebruik en nuttige toepassing van een auto. Voor meer informatie, zie de website van ARN en het Duurzaamheidsverslag 2018 van ARN.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Op de website van ARN is informatie te vinden over de materialen die uit het autowrak gedemonteerd worden, en over de verwerkingsmethoden van deze materialen.
De gegevens over het aantal vrijkomende autowrakken op de website van ARN zijn berekend op basis van de Online Registratie Autodemontage (ORAD) van RDW. Deze gegevens verschillen van de cijfers die het CBS over het aantal vrijkomende autowrakken publiceert in de database StatLine en in de CLO-indicator Voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen. De CBS-gegevens over autowrakken worden berekend op basis van informatie uit het kentekenregister van RDW, waarbij het CBS enkele correcties op de aantallen uitvoert.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Duurzaamheidsverslag 2018 (ARN, 2019).
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verwerking van autowrakken, 1993-2018 (indicator 0397, versie 19,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.