Verwerking van autowrakken, 1993-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2011 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 96 procent, waarvan 83 procent als hergebruik en recycling van producten en materialen en 13 procent door energieterugwinning.

Ontwikkeling percentage hergebruik en nuttige toepassing

Het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken is gestegen van 72 gewichtsprocent in 1993 naar 96 gewichtsprocent in 2011. Tussen 1999 en 2009 ligt het percentage stabiel op 85 procent, waarna het in 2010 met circa 10 procent stijgt door een sterke toename van het aandeel verbranding met energieterugwinning in afvalenergiecentrales met een R1 status. De niet hergebruikte of nuttig toegepaste materialen worden gestort.

Percentage hergebruik en nuttige toepassing in 2011

In 2011 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken bij ARN-demontagebedrijven 96,2 procent. Dit percentage omvat het hergebruik en recycling van producten (23,5 procent) en materialen (59,6 procent) voor en na shredderen plus de energieterugwinning tijdens de verbranding van shredderafval in afvalenergiecentrales met een R1 status (13,1 procent). Het percentage hergebruik en nuttige toepassing is in 2011 circa 1 procent hoger dan het jaar ervoor, vooral doordat er meer shredderafval met energieterugwinning verbrand is.

Inzet van gespecialiseerde demontagebedrijven

ARN is in 1995 (als Auto Recycling Nederland) opgericht door onder andere de automobielbranche in Nederland met het doel de hoeveelheid afval van afgedankte auto's drastisch te verminderen.
Eind 2011 werkt ARN samen met circa 300 contractpartners: 247 aangesloten autodemontagebedrijven, 4 inzamelbedrijven, 17 recyclingsbedrijven en 14 erkende shredderbedrijven. In 2011 verwerkten de ARN-demontagebedrijven 82,6 procent (2010: 86,7 procent) van het aanbod aan autowrakken. De rest van de autowrakken wordt verwerkt door niet bij ARN aangesloten bedrijven.
Voor het demonteren van een autowrak ontvangen de ARN-demontagebedrijven een vergoeding. Deze wordt gefinancierd uit de verplichte verwijderingsbijdrage op alle auto's die in Nederland van een kenteken worden voorzien. In 2011 was deze bijdrage vastgesteld op 45 euro. Bedrijven die niet bij ARN aangesloten zijn ontvangen deze vergoeding niet.

PST Fabriek in gebruik

In april 2011 heeft ARN de Post Shredder Technologie (PST) fabriek in gebruik genomen. Door mechanische scheidingstechnieken is hiermee het verder scheiden van geshredderde materialen mogelijk, en kan daarmee het recyclingpercentage van materialen in de komende jaren verder stijgen.

Beleidsdoelstelling

Het Nederlandse beleid heeft zich sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gericht op het saneren van het aantal autodemontagebedrijven en het maximaliseren van het percentage hergebruik en nuttige toepassing van de voor sloop vrijkomende auto's.
In Nederland is de Europese Richtlijn 2000/53/EG (EG, 2000) sinds 2002 tot uitvoering gebracht in het Besluit beheer autowrakken (VROM, 2002). De wettelijke taakstelling vanaf 2015 is 95 procent van het gewicht van een autowrak her te gebruiken of nuttig toe te passen, waarvan minimaal 85 procent als hergebruik en recycling van producten en materialen en maximaal 10 procent door energieterugwinning. Tot 2015 ligt de taakstelling op 85 procent. Nederland voldoet hier al sinds 1999 aan.

Export of lekstroom?

De export van gebruikte auto's is in 2011 sterk toegenomen naar ruim 337 duizend auto's (2010: ruim 250 duizend). De groei is voor een deel te verklaren uit de export van drie- en vierjarige auto's. Verkopers van deze auto's profiteerden namelijk van de BPM-teruggave van de Belastingdienst. Voor het resterende deel van de toegenomen export kan geen duidelijke verklaring worden gegeven. De vraag naar gebruikte auto's in de exportlanden is niet zodanig spectaculair gestegen, dat de forse exportstijging daaruit valt te verklaren. Een door ARN uitgevoerde analyse op de getallen wijst uit dat een voor de hand liggende conclusie is dat een groot aantal voertuigen wordt aangemeld voor export zonder het land daadwerkelijk te verlaten. Deze lekstromen hebben een negatieve invloed op het milieu, de voertuigen worden namelijk zonder enig toezicht van bevoegde instanties gesloopt.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de uitval en verwerking van autowrakken is te vinden in de databank StatLine van het CBS en op de website van ARN.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verwerking van autowrakken
Omschrijving
Het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken met een leeggewicht vermeerderd met het laadvermogen van maximaal 3 500 kg (personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen). Het percentage omvat het hergebruik en de nuttige toepassing van producten en materialen vóór het wrak de shredder ingaat, de nuttige toepassing van materialen na de shredder, en de energieterugwinning.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van ARN
Berekeningswijze
Het percentage hergebruik en nuttige toepassing betreft het totale aantal autowrakken dat jaarlijks door de bij ARN aangesloten demontagebedrijven wordt verwerkt. De Europese Commissie heeft gedetailleerde regels opgesteld volgens welke de Europese lidstaten aan de Commissie moeten rapporteren over het percentage hergebruik en nuttige toepassing van een auto. Voor meer informatie, zie het Factsheet recyclingpercentage autowrakken (ARN, 2012b).
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Op de website van ARN is informatie te vinden over de materialen die uit het autowrak gedemonteerd worden, en over de verwerkingsmethoden van deze materialen.
De gegevens over de export en import van auto's, het aantal vrijkomende autowrakken en de gemiddelde leeftijd van de autowrakken op de website van ARN is berekend op basis van de voertuigen die binnen het ARN-systeem vallen. Dit is een optelsom van zowel personenauto's als een gedeelte van de lichte bedrijfswagens; alle voertuigen met vier of meer wielen en een leeggewicht met laadvermogen van maximaal 3 500 kg. Deze gegevens verschillen hierdoor van de cijfers die in StatLine (CBS) en in het Compendium voor de Leefomgeving (in de indicator Sloop en export van motorvoertuigen actief, 2018-2022) worden gepresenteerd.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Duurzaamheidsverslag 2011 (ARN, 2012a)
Factsheet recyclingpercentage autowrakken (ARN, 2012b).
Opmerking
Voor een uitleg van de termen "hergebruik", "nuttige toepassing" en "recycling" wordt verwezen naar het Publicatieblad van de Europese Unie L312/30 (EU, 2008).
Betrouwbaarheidscodering
C (schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verwerking van autowrakken, 1993-2011 (indicator 0397, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.