Verwerking van autowrakken, 1993-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2016 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,7 procent, waarvan 88,9 procent als hergebruik van producten en materialen en 9,8 procent nuttige toepassing.

Ontwikkeling percentage hergebruik en nuttige toepassing

Het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken is gestegen van 72 gewichtsprocent in 1993 naar 98,7 gewichtsprocent in 2016. Tussen 1999 en 2009 ligt het percentage stabiel op 85 procent, waarna het in 2010 met circa 10 procent stijgt door een sterke toename van het aandeel verbranding met energieterugwinning in afvalenergiecentrales met een R1 status. De niet hergebruikte of nuttig toegepaste materialen worden gestort.

Percentage hergebruik en nuttige toepassing in 2016

In 2016 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken bij ARN-demontagebedrijven 98,7 procent, waarvan 88,9 procent als hergebruik van producten en materialen en 9,8 procent als energieterugwinning of andere nuttige toepassing. Het percentage hergebruik en nuttige toepassing is tussen 2010 en 2016 bijna jaarlijks licht gestegen van 95,3 procent in 2010 naar 98,7 procent in 2016. Nederland voldoet hiermee aan de doelstelling van de Europese autowrakkenrichtlijn, waarin staat dat per 1 januari 2015 95 procent van het autowrak hergebruikt of nuttig toegepast moet worden.

Inzet van gespecialiseerde demontagebedrijven

ARN is in 1995 (als Auto Recycling Nederland) opgericht door onder andere de automobielbranche in Nederland met het doel de hoeveelheid afval van afgedankte auto's drastisch te verminderen.
In 2016 verwerkten 231 ARN-demontagebedrijven 85,9 procent (in 2015: 86,6 procent) van het aanbod aan autowrakken. De rest van de autowrakken werd verwerkt door niet bij ARN aangesloten bedrijven. Voor het demonteren van een autowrak ontvangen de ARN-demontagebedrijven een vergoeding. Deze wordt voornamelijk gefinancierd uit de verplichte verwijderingsbijdrage op alle auto's die in Nederland van een kenteken worden voorzien, maar voor een klein deel ook uit de beheerbijdrage batterijen. Bedrijven die niet bij ARN aangesloten zijn ontvangen deze vergoeding niet.

PST Fabriek

In 2011 heeft ARN de Post Shredder Technologie (PST) fabriek in gebruik genomen. Door mechanische scheidingstechnieken werd hiermee het verder scheiden van geshredderde materialen mogelijk, waardoor het percentage hergebruik en nuttige toepassing met circa 10 procent kon stijgen ten opzichte van de jaren ervoor.

Beleidsdoelstelling

Het Nederlandse beleid heeft zich sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gericht op het saneren van het aantal autodemontagebedrijven en het maximaliseren van het percentage hergebruik en nuttige toepassing van de voor sloop vrijkomende auto's.
In Nederland is sinds 2002 de Europese Richtlijn 2000/53/EG (EG, 2000) tot uitvoering gebracht in het Besluit beheer autowrakken (VROM, 2002). De wettelijke taakstelling vanaf 2015 is 95 procent van het gewicht van een autowrak her te gebruiken of nuttig toe te passen, waarvan minimaal 85 procent als hergebruik producten en materialen en maximaal 10 procent door energieterugwinning (nuttige toepassing).

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de uitval en verwerking van autowrakken is te vinden in de databank StatLine van het CBS en op de website van ARN.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verwerking van autowrakken
Omschrijving
Het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken met een leeggewicht vermeerderd met het laadvermogen van maximaal 3 500 kg (personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen). Het percentage omvat het hergebruik van producten en materialen plus de energieterugwinning en overige nuttige toepassing.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van ARN.
Berekeningswijze
Het percentage hergebruik en nuttige toepassing betreft het totale aantal autowrakken dat jaarlijks door de bij ARN aangesloten demontagebedrijven wordt verwerkt. De Europese Commissie heeft gedetailleerde regels opgesteld volgens welke de Europese lidstaten aan de Commissie moeten rapporteren over het percentage hergebruik en nuttige toepassing van een auto. Voor meer informatie, zie de pagina Recycling van auto's op de website van ARN (ARN, 2017a).
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Op de website van ARN is informatie te vinden over de materialen die uit het autowrak gedemonteerd worden, en over de verwerkingsmethoden van deze materialen.
De gegevens over de export en import van auto's, het aantal vrijkomende autowrakken en de gemiddelde leeftijd van de autowrakken op de website van ARN is berekend op basis van de voertuigen die binnen het ARN-systeem vallen. Dit is een optelsom van zowel personenauto's als een gedeelte van de lichte bedrijfswagens; alle voertuigen met vier of meer wielen en een leeggewicht met laadvermogen van maximaal 3 500 kg. Deze gegevens verschillen hierdoor van de cijfers die in StatLine (CBS) en in de indicator Demontage van autowrakken worden gepresenteerd.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Recycling van auto's (ARN, 2017a).
Duurzaamheidsverslag 2016 (ARN, 2017b).
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verwerking van autowrakken, 1993-2016 (indicator 0397, versie 17,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.