Recycling van autowrakken, 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het hergebruikspercentage van autowrakken ligt in 2010 op 95,3 procent, waarvan 83,3 procent als hergebruik als product of materiaal en 12 procent door energieterugwinning. Het hergebruikspercentage ligt sinds 2000 boven de 85 procent.

In 2010 forse stijging hergebruikspercentage

Het hergebruikspercentage van autowrakken door bij ARN aangesloten demontagebedrijven ligt in 2010 op 95,3 procent (83,3 procent als hergebruik als product of materiaal en 12 procent door energieterugwinning). Dit is een forse stijging ten opzichte van 2009, toen er nog sprake was van een hergebruikspercentage van 85,2 procent. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een enorme toename van de thermische verwerking van shredderafval na het shredderproces. In 2010 leverden verschillende shredderbedrijven hun shredderafval aan een afvalverbrandingsinstallaties met R1 status met als gevolg dat dit gedeelte ook meetelt in de recycling van autowrakken als energieterugwinning. Hierdoor valt het gedeelte energieterugwinning van het hergebruikspercentage in 2010 aanzienlijk hoger uit dan in 2009.

Inzet van gespecialiseerde demontagebedrijven

ARN is in 1995 opgericht (als Auto Recycling Nederland) door onder andere de automobielbranche in Nederland met het doel de hoeveelheid afval van afgedankte auto's drastisch te verminderen. In 2010 verwerkten gemiddeld 247 bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven 86,7 procent van het totale aanbod van wrakken. Dat is iets minder dan in 2009, toen het marktaandeel 87,3 procent was. De rest van de autowrakken wordt verwerkt door niet bij ARN aangesloten bedrijven.

Verwijderingsbijdrage

De ARN-demontagebedrijven ontvangen een vergoeding voor het demonteren van een autowrak. Deze wordt gefinancierd uit de verplichte verwijderingsbijdrage op alle auto's die in Nederland van een kenteken worden voorzien. Tot 1 juli 2010 was deze bijdrage vastgesteld op 15 euro. Vanaf deze datum is de verwijderingsbijdrage voor tijdelijk verhoogd naar een bedrag van 45 euro. Bedrijven die niet bij ARN aangesloten zijn ontvangen deze vergoeding niet.

Toelichting hergebruik

Het hergebruikpercentage omvat zowel het product- als het materiaalhergebruik vóór het wrak de shredder ingaat, het materiaalhergebruik na de shredder en de energieterugwinning. De niet-herbruikbare materialen worden gestort.

Beleidsdoelstelling

Het Nederlandse beleid rond autowrakken heeft zich de laatste twintig jaar gericht op het saneren van het aantal autodemontagebedrijven en het maximaliseren van het hergebruikspercentage van de voor sloop vrijkomende auto's.
Nederland voldoet sinds 2000 aan de doelstelling van de Europese Richtlijn 2000/53/EG (EG, 2000). Volgens deze richtlijn moest in 2006 ten minste 85 procent van het gewicht van de materialen waaruit auto's bestaan, door enige vorm van hergebruik buiten de afvalstroom gehouden worden. In Nederland is deze richtlijn sinds 2002 tot uitvoering gebracht in het Besluit beheer autowrakken (VROM, 2002).
Voor 2015 bestaat er een nieuwe beleidsdoelstelling. In dat jaar moet een hergebruikspercentage van 95 procent worden behaald, waarvan minimaal 85 procent als hergebruik als product of materiaal en maximaal 10 procent door energieterugwinning.

Toekomst

Omdat met de huidige technieken de beleidsdoelstelling voor 2015 niet kan worden gerealiseerd, is ARN in 2008 begonnen met de bouw van een Post Shredder Technologie (PST) fabriek. In deze fabriek zal met behulp van mechanische scheidingstechnieken het verder scheiden van geshredderde materialen mogelijk worden. Hierdoor zal het hergebruikspercentage na de opening van de fabriek in 2011 verder kunnen stijgen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de uitval en verwerking van autowrakken is te vinden in de databank StatLine van het CBS en op de website van ARN.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Recycling van autowrakken
Omschrijving
Het hergebruikspercentage van autowrakken met een leeggewicht vermeerderd met het laadvermogen van maximaal 3 500 kg (personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van ARN
Berekeningswijze
Het recyclingpercentage betreft het totale aantal autowrakken dat jaarlijks door de bij ARN aangesloten verwerkingsbedrijven wordt gedemonteerd. De Europese Commissie heeft gedetailleerde regels opgesteld volgens welke de Europese lidstaten aan de Commissie moeten rapporteren over het recyclingpercentage van een auto.
Het gemiddelde leeggewicht van autowrakken is berekend op basis van de ORAD (Online Registratie Auto's in Demontage)-meldingen, bij de Rijksdienst Wegverkeer gecorrigeerd met het gewicht van de bestuurder en de brandstof.
Voor de bepaling van het metaalgehalte per autowrak verstrekken de autodemontagebedrijven de gewichten van de afgevoerde autowrakken naar de shredder.
Voor de bepaling van het gewicht van de zogenaamde ARN-materialen (zoals loodaccu's, afgedankte banden, glas en kunststoffen) doet ARN regelmatig normmetingen. Op basis van deze metingen is nauwkeurig bekend wat het gemiddelde gewicht van ARN-materialen per autowrak is.
Ten slotte wordt de verhouding recycling, energieterugwinning en definitieve verwijdering door ARN bepaald op basis van massabalans- en weegbongegevens van de verwerkers.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Op de website van ARN is informatie te vinden over de materialen die uit het autowrak gedemonteerd worden, en over de verwerkingsmethoden van deze materialen.
De gegevens over de export en import van auto's, het aantal vrijkomende autowrakken en de gemiddelde leeftijd van de autowrakken op de website van ARN is berekend op basis van de voertuigen die binnen het ARN-systeem vallen. Dit is een optelsom van zowel personenauto's als een gedeelte van de lichte bedrijfswagens; alle voertuigen met vier of meer wielen en een leeggewicht met laadvermogen van maximaal 3 500 kg. Deze gegevens verschillen hierdoor van de cijfers die in StatLine (CBS) en in het Compendium voor de Leefomgeving (in de indicator Sloop en export van motorvoertuigen actief, 2018-2022) worden gepresenteerd.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Duurzaamheidsverslag 2010 (ARN, 2011).
Betrouwbaarheidscodering
C (schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Recycling van autowrakken, 2010 (indicator 0397, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.