Afval

Convenant Verpakkingen, 2000-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De doelstelling om de hoeveelheid verpakkingsafval niet meer dan tweederde van het BBP te laten stijgen is nog niet gehaald. Wat betreft de hergebruikspercentages van verpakkingsmaterialen is alleen bij metalen aan de doelstelling voldaan

Verpakkings- Hoeveelheid op de markt Hergebruikte
materiaal gebrachte verpakkingen verpakkingen
  2000 2002 2003 2004 2000 2002 2003 2004
                 
  miljoen kg            
Papier/karton 1 475 1 451 1 483 1 460 1 025 1 001 1 015 1 024
Glas 508 516 541 549 396 406 412 416
Metalen 235 222 219 213 182 177 186 183
Kunststoffen 540 539 523 549 105 87 107 106
Nuttige toepassing kunststoffen1)         46 98 101 104
                 
Subtotaal 2 758 2 719 2 782 2 771 1 754 1 769 1 822 1 836
                 
Hout 420 398 609 440 104 117 194 147
                 
Bron: Commissie Verpakkingen. CBS/MNC/jan06/0398
1) Nuttige toepassing als brandstof; de hoeveelheid is niet meegerekend in het subtotaal omdat de hergebruikdoelstellingen voor papier, glas, metalen en kunststoffen en voor het totaal van deze materialen (65%) betrekking hebben op materiaalhergebruik. Voor kunststoffen geldt een additionele inspanningsverplichting van 8% nuttige toepassing.
Verpakkings- Hergebruikpercentage   Doelstelling
materiaal 2000 2001 2002 2003 2004 2005
             
  %          
Papier/karton 69 69 69 68 70 75
Glas 78 78 79 76 76 90
Metalen 77 78 80 85 86 80
Kunststoffen 19 18 16 20 19 27
Nuttige toepassing kunststoffen1) 9 16 18 19 19 8
             
Subtotaal 64 64 65 65 66 73
             
Hout 25 27 27 32 33 25
             
Bron: Commissie Verpakkingen. CBS/MNC/jan06/0398

Beleid

Met de afspraken uit het convenant verpakkingen worden een aantal doelen nagestreefd. Zo moeten de hergebruikspercentages groeien tot de doelstellingen zoals aangegeven in de tabel. Alleen door metalen werd daar in 2004 al aan voldaan.

Beleidsdoelen worden nog niet allemaal gehaald

Zo is er ook een preventiedoelstelling die voorschrijft dat de totale hoeveelheid verpakkingen tot en met het jaar 2005 niet meer mag stijgen dan 2/3 van de procentuele stijging van het bruto binnenlands product (BBP) in 2005 ten opzichte van 1999. Het BBP blijkt tussen 1 januari 1999 en 31 december 2004 met 10,2% gestegen te zijn. Daarmee zou de totale hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen ten opzichte van 1999 maximaal met 6,8% mogen stijgen. In werkelijkheid is de hoeveelheid met 8,8% gestegen en is derhalve nog niet voldaan aan de preventiedoelstelling.
De laatste doelstelling heeft betrekking op de maximaal te verwijderen hoeveelheid verpakkingsafval in 2006 (maximaal 850 miljoen kg). In 2004 is in totaal 935 kton verpakkingsafval van papier en karton, glas, kunststoffen en metalen verwijderd. In deze doelstelling wordt geen rekening gehouden met de hoeveelheid verwijderd hout. Ten opzichte van 2003 is dit een afname van ruim 25 miljoen kg.

Referenties

  • Commissie Verpakkingen (2005). Commissie Verpakkingen, jaarverslag 2004. Oktober 2005, Commissie Verpakkingen, Utrecht.
  • VROM (2002). Convenant Verpakkingen III, Den Haag 2002.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Convenant Verpakkingen, 2000-2004 (indicator 0398, versie 05 , 27 januari 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.