Afval

Verpakkingen, 2000-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na afloop van Convenant Verpakkingen III is in 2006 het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in werking getreden. De doelstellingen in dit besluit worden nog niet voor alle materialen gehaald.

Verpakkings- Hoeveelheid op de markt     Hergebruikte verpakkingen    
materiaal gebrachte verpakkingen              
  2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
                     
  miljoen kg                
Papier/karton 1 483 1 475 1 465 1 507 1 550 1 015 1 024 1 049 1 085 1 141
Glas 541 562 545 561 572 412 416 423 432 461
Metalen 219 225 211 217 220 186 193 177 180 185
Kunststoffen 523 582 592 609 606 107 106 131 145 157
Nuttige toepassing1)                    
kunststoffen           101 104 72 73 79
papier/karton           . . . . 41
hout           . . . . 123
                     
Subtotaal 2 766 2 844 2 813 2 894 2 948 1 720 1 739 1 780 1 842 1 944
                     
Hout 609 440 533 548 515 194 147 147 214 163
                     
Bron: Commissie Verpakkingen, Agentschap NL. CBS/CLO/jul10/0398
1) Nuttige toepassing als brandstof; de hoeveelheid is niet meegerekend in het subtotaal omdat de hergebruikdoelstellingen voor papier, glas, metalen en kunststoffen en voor het totaal van deze materialen betrekking hebben op materiaalhergebruik. Voor kunststoffen en het totaal aan verpakkingen geldt een additionele doelstelling voor nuttige toepassing.
Verpakkings- Hergebruikpercentage1)          
materiaal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                 
  %              
                 
Papier/karton 69 69 69 68 69 72 74 76
Glas 78 78 79 76 74 78 79 82
Metalen 77 78 80 85 86 84 85 85
Kunststoffen 19 18 16 20 18 22 24 26
Nuttige toepassing kunststoffen1) 9 16 18 19 18 12 12 13
                 
Subtotaal (exclusief nuttige toepassing 62 62 61 62 61 63 64 66
                 
Hout 25 27 27 32 33 28 40 26
                 
Bron: Commissie Verpakking, Agentschap NL. CBS/CLO/jul10/0398
1) In het Convenant Verpakkingen (tot en met 2005) werden de percentages bepaald door de hergebruikte hoeveelheden verpakkingen te relateren aan de in datzelfde jaar op de markt gebrachte hoeveelheden. In het besluit (sinds 2006) worden de hergebruikte hoeveelheden gerelateerd aan de in het voorafgaande jaar op de markt gebrachte hoeveelheden.

Beleidsdoelen worden nog niet allemaal gehaald

In het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton zijn de doelstellingen voor hergebruik, nuttige toepassing en preventie in vergelijking met het convenant aangepast. Voor het totaal op de markt gebrachte hoeveelheid verpakkingen dient (het daarop volgende jaar) 70% materiaalhergebruik en 75% nuttige toepassing gerealiseerd te worden. Voor de afzonderlijke materialen zijn de doelstellingen:

 • Papier en karton: 75% hergebruik
 • Glas: 90% hergebruik
 • Metalen: 75% hergebruik
 • Hout: 25% hergebruik
 • Kunststofdrankverpakkingen (>5 dl): 95% hergebruik
 • Kunststofdrankverpakkingen (≤ 5 dl): 55% hergebruik
 • Kunstofverpakkingen overig: 27% hergebruik en 45% nuttige toepassing.


Verder is er nog een kwalitatieve doelstelling voor preventie: "het nemen van maatregelen ter bevordering van het verminderen van de gewichtshoeveelheid en de schadelijkheid voor het milieu.

Referenties

 • Commissie Verpakkingen (2006). Commissie Verpakkingen, jaarverslag 2005. Oktober 2006, Commissie Verpakkingen, Utrecht.
 • VROM (2002). Derde Convenant Verpakkingen, Den Haag 2002.
 • VROM (2005). Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.
 • VROM (2007). Raamovereenkomst. Brief aan Tweede Kamer van Minister van VROM, 15 augustus 2007. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verpakkingen

Omschrijving

Het aandeel van het verpakkingsmateriaal dat wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast

Verantwoordelijk instituut

Agentschap NL, NL Milieu & Leefomgeving

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Verpakkingen, 2000-2007 (indicator 0398, versie 06 , 14 juli 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.