Afval

Verpakkingen, 2000-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De doelstellingen voor Besluit beheer verpakkingen en papier en karton zijn gehaald. Dit blijkt uit gegevens van Nedvang, het collectief dat voor het bedrijfsleven het productbesluit uitvoert.

Verpakkings- Hoeveelheid op de markt     Materiaalhergebruikte verpakkingen
materiaal gebrachte verpakkingen            
  2007 2008 2009 2010   2007 2008 2009 2010
                   
  miljoen kg              
Papier/karton 1 550 1 079 1 027 1 163   1 141 1 040 973 1 046
Glas 572 531 500 504   461 462 459 460
Metaal 220 182 172 178   185 157 149 157
Kunststof 606 442 428 454   157 161 164 216
Kunststof, overige nuttige toepassing             81 92 79
Hout 515 532 394 416   163 192 148 135
Overig   14 9 9         0
Overig, nuttige toepassing             277 245 229
                   
Totaal op de markt 3 463 2 780              
Totaal hergebruik           2 107 2 012 1 894 2 014
Totaal nuttige toepassing1)           2 350 2 370 2 232 2 322
                   
                   
Bron: Commissie Verpakking, Agentschap NL. CBS/CLO/nov11/0398
1) Nuttige toepassing als brandstof; de hoeveelheid is niet meegerekend in het subtotaal omdat de hergebruikdoelstellingen voor papier, glas, metalen en kunststoffen en voor het totaal van deze materialen betrekking hebben op materiaalhergebruik. Voor kunststoffen en het totaal aan verpakkingen geldt een additionele doelstelling voor nuttige toepassing.
Verpakkings Materiaalhergebruikpercentage1)          
materiaal 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2) Doelstel-lingen 2010
                 
  %              
                 
Papier/karton 69 72 74 76 67 90 90 75
Glas 78 78 79 82 81 86 91 90
Metalen 77 84 85 85 71 82 88 85
Kunststoffen 19 22 24 26 27 37 48 38
Nuttige toepassing kunststoffen1) 9 12 12 13 13 21 65 45
Hout 25 28 40 30 37 28 32 25
                 
Totaal hergebruik 62 63 60 61 58 68 74 70
Totaal nuttige toepassing     62 69 68 80 85 75
                 
Bron: Commissie Verpakking, Agentschap NL. CBS/CLO/nov11/0398
1) In het Convenant Verpakkingen (tot en met 2005) werden de percentages bepaald door de hergebruikte hoeveelheden verpakkingen te relateren aan de in datzelfde jaar op de markt gebrachte hoeveelheden. In het Besluit (sinds 2006) worden de hergebruikte hoeveelheden gerelateerd aan de in het voorafgaande jaar op de markt gebrachte hoeveelheden.
2) Het berekende materiaalhergebruikpercentage is bepaald door de als materiaal hergebruikte hoeveelheden verpakkingen te relateren aan de in datzelfde jaar op de markt gebrachte hoeveelheden. Dit is in de begeleidingscomissie verpakkingen besloten.

Beleidsdoelen worden gehaald

Uit de cijfers van Nedvang over 2010 blijkt dat de materiaalhergebruikspercentages alle materialen zijn gehaald (Nedvang, 2011).

Geformuleerde beleidsdoelstellingen

In het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton zijn de doelstellingen voor materiaalhergebruik, nuttige toepassing en preventie in vergelijking met het convenant aangepast. Voor het totaal op de markt gebrachte hoeveelheid verpakkingen dient (het daarop volgende jaar) 70% materiaalhergebruik en 75% nuttige toepassing gerealiseerd te worden. Voor de afzonderlijke materialen zijn de doelstellingen:

 • Papier en karton: 75% materiaalhergebruik
 • Glas: 90% materiaalhergebruik
 • Metalen: 85% materiaalhergebruik
 • Hout: 25% materiaalhergebruik
 • Kunststofverpakkingen (2009): 32% materiaalhergebruik en 45% nuttige toepassing,
 • Kunststofverpakkingen (2010): 38% materiaalhergebruik en 45% nuttige toepassing,
 • Kunststofverpakkingen (2012): 42% materiaalhergebruik en 45% nuttige toepassing


Verder is er nog een kwalitatieve doelstelling voor preventie: "het nemen van maatregelen ter bevordering van het verminderen van de gewichtshoeveelheid en de schadelijkheid voor het milieu".

Materiaalhergebruik onderdeel van nuttige toepassing

Nuttige toepassing zijn alle verwerkingswijzen waarbij een afvalstof niet wordt verwijderd, zoals storten. Een vorm van nuttige toepassing is materiaalhergebruik. Hierbij wordt na een be- of verwerking het materiaal opnieuw gebruikt. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 4 van het beleidskader van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021.

Referenties

 • Commissie Verpakkingen (2006). Commissie Verpakkingen, jaarverslag 2005. Oktober 2006, Commissie Verpakkingen, Utrecht.
 • I en M (2010). Tweede Landelijk afvalbeheerplan (2009-2021). Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Den Haag, 2010.
 • Nedvang (2011). Besluit verpakkingen. Nederland van afval naar grondstof (Nedvang), Rotterdam.
 • VROM (2002). Derde Convenant Verpakkingen, Den Haag 2002.
 • VROM (2007). Raamovereenkomst. Brief aan Tweede Kamer van Minister van VROM, 15 augustus 2007. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag.
 • VROM (2005). Besluit beheer verpakkingen en papier en karton. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verpakkingen

Omschrijving

Het aandeel van het verpakkingsmateriaal dat wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast

Verantwoordelijk instituut

Agentschap NL, NL Milieu & Leefomgeving

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Tweede Landelijk afvalbeheerplan (2009-2021)

Opmerking

In opdracht van het ministerie van I en M verzorgt Agentschap NL de informatie over het afvalbeheer in Nederland.Nuttige toepassing zijn alle verwerkingswijzen waarbij een afvalstof niet wordt verwijderd. Een vorm van nuttige toepassing is materiaalhergebruik. Hierbij wordt na een be- of verwerking het materiaal opnieuw gebruikt. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 4 van het beleidskader van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Verpakkingen, 2000-2010 (indicator 0398, versie 08 , 22 november 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.