Kosten en financiering

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 1997-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2007 verder gedaald ten opzichte van de jaren ervoor. De chemie is goed voor bijna dertig procent van de netto milieulasten.

    1997 2000 2004 2005 2006 2007
               
  mln euro        
               
Totaal 1 713 2 017 2 067 1 949 1 863 1 810
               
Delfstoffenwinning x x 167 x 147 x
Industrie x x 1 725 1 706 1 711 1 694
w.o. Voedings- en genotmiddelenindustrie 209 267 309 306 307 317
  Textiel- en textielproductenindustrie 26 31 21 20 x x
  Papier-, karton- en grafische industrie 86 97 106 101 96 93
  Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie 133 237 x 293 x x
  Chemische industrie 508 x 536 521 523 529
  Rubber- en kunststofverwerkende industrie 24 29 34 32 30 26
  Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie 55 71 69 66 65 68
  Basismetaal- en metaalproductenindustrie x 181 175 179 176 180
  Machine- en apparatenindustrie 34 41 52 56 58 x
  Elektrische en optische apparatenindustrie 47 51 55 55 x 45
  Transportmiddelenindustrie 29 36 48 46 39 58
Openbare energievoorzieningbedrijven x 175 133 47 x -41
Waterleidingbedrijven x 58 43 x x x
 
Bron: CBS (2009a). CBS/CLO/dec09/0426
x = geheim.

Milieulasten dalen voor het vijfde jaar

De totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening bedragen in 2007 ruim 1,8 miljard euro. Dat is bijna 3 procent lager dan in 2006. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn de milieulasten van deze bedrijven gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Netto milieulasten het hoogst in de chemie

De chemische industrie heeft in 2007 met 529 miljoen euro de hoogste netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening. Daarnaast zijn de netto milieulasten hoog in de voedings- en genotmiddelenindustrie (317 miljoen euro) en de basismetaal- en metaalproductenindustrie (180 miljoen euro).

Netto milieulasten energiebedrijven

De negatieve netto milieulasten bij de energiebedrijven in 2007 vinden hun oorzaak in onder andere de hoge subsidies die aan deze bedrijven zijn verstrekt voor met name investeringen in duurzame energie (zoals windmolens).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieulasten is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Netto milieulasten in de industrie en energiesector

Omschrijving

Netto milieulasten van bedrijven met tien en meer werkzame personen in de delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 15-36; exclusief Sociale werkvoorziening) en energie- en watervoorziening (SBI 40-41) per bedrijfsgroep en jaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 15-36, exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening (SBI 40-41). Ophoging met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte. Milieukosten zijn de jaarlijkse kosten van activiteiten waarmee men beoogt de toestand van het milieu te beschermen, te herstellen of te verbeteren. De milieukosten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten) en de lopende kosten hiervan (zoals bediening en onderhoud). De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen van het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten. Door de betaalde milieuheffingen en de kosten voor uitbestede milieuactiviteiten bij de milieukosten van de eigen milieuactiviteiten op te tellen, en vervolgens de ontvangen subsidies in mindering te brengen, ontstaan de netto milieulasten.

Basistabel

StatLine: Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers (CBS, 2009a). StatLine: Milieukosten van bedrijven met 20 of meer werknemers: kerncijfers (CBS, 2009b).

Geografische verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Milieu-investeringen, kosten van eigen milieuactiviteiten en netto milieulasten per bedrijfsgroep, bedrijfsgrootteklasse en milieucompartiment. Milieusubsidies en milieuheffingen per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootteklasse. In de databank StatLine worden voor 1985 en de jaren vanaf 1990 ook de netto milieulasten gepubliceerd voor bedrijven met meer dan twintig werknemers (CBS, 2009b).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 1997-2007 (indicator 0426, versie 10 , 11 december 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.