Emissie naar lucht, water en bodem

Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen tussen de 20 tot 150% hoger liggen.

Reductie van emissies op het rioolstelsel

De rioolwaterzuiveringinstallaties zorgen ervoor dat de belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk wordt beperkt via een reductie van de vervuiling die op het rioolstelsel wordt geloosd. De totale reductie die daarmee bereikt wordt ligt voor de getoonde stoffen tussen de 18% (voor benzo(a)-pyreen) tot bijna 65% (voor koper en fosfor) van de zogenaamde bruto belasting van het oppervlaktewater. De bruto belasting is de belasting indien er geen rioolwaterzuivering zou plaatsvinden.

Rendementen en overdrachten zijn bepalend

Twee factoren zijn bepalend voor de impact van rioolwaterzuivering. Ten eerste is de hoogte van het zuiveringsrendement van belang. Voor nikkel is dat bijvoorbeeld vrij laag (circa 50% verwijdering) terwijl voor fosforverbindingen het rendement rond de 80% ligt en voor koper zelfs rond de 90%. Een tweede bepalende factor is de bijdrage van de overdrachten vanuit andere milieucompartimenten (lucht en bodem) in de belasting van het oppervlaktewater. Bij stikstof, nikkel en de beide PAK's is deze bijdrage, via uit- en afspoeling en atmosferische depositie, ten opzichte van de overige emissiebronnen relatief hoog. Ook bij MCPA is er sprake van relatief veel belasting via uit- en afspoeling vanaf landbouwgronden. De reductie van emissies op het rioolstelsel door rioolwaterzuivering zorgt dan weliswaar voor een verlaging van de belasting van het oppervlaktewater, maar het effect is relatief minder groot.

Referenties

  • Emissieregistratie (2010). Jaarcijfers 2008. RIVM, Bilthoven; PBL, Bilthoven; CBS, Den Haag; RWS-Waterdienst, Lelystad; Alterra, Wageningen; Deltares, Utrecht; Agentschap.nl, Utrecht en TNO, Utrecht. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater

Omschrijving

De belasting, of te wel de vervuiling die daadwerkelijk het oppervlaktewater bereikt, bestaat uit de som van de emissies naar oppervlaktewater, de effluenten, overstorten en regenwaterriolen, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de atmosferische depositie op oppervlaktewateren exclusief de Noordzee. Zonder rioolwaterzuivering zou deze belasting veel hoger uitvallen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiƫne, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst, Deltares, Wageningen Universiteit-Alterra, Agentschap.nl, TNO)

Berekeningswijze

Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie

Basistabel

Alle data opvraagbaar op Emissieregistratie

Geografisch verdeling

Nederland, provincie, stroomgebied, waterschap, afwateringseenheid

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodememissies, emissies oppervlaktewater, luchtemissies, luchtemissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffenCirca 1600 emissieoorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In mei definitieve cijfers t-2

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

Voor nadere uitleg over de begrippen emissies en belasting: zie: Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

Betrouwbaarheidscodering

C (gemiddeld, verschilt per bron en per stof )

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2008 (indicator 0550, versie 03 , 29 september 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.