Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn.

Reductie emissies

De rioolwaterzuiveringsinstallaties zorgen ervoor dat de totale belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk wordt beperkt via een reductie van de vervuiling die op het rioolstelsel wordt geloosd.
In de figuur representeert het deel van de balk met aanduiding 'Belasting oppervlaktewater' de werkelijke (echte) belasting van het oppervlaktewater: dat is de som van alle bronnen zoals de directe emissies vanuit bedrijven en huishoudens, de uit- en afspoeling, de atmosferische depositie, en de belasting vanuit riolering en waterzuivering.
Het segment van de balk met aanduiding 'Reductie door rwzi's' representeert het deel wat door de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt tegengehouden. Dus als er geen rioolwaterzuivering zou zijn dan zou de totale belasting van het oppervlaktewater toenemen ter grootte van dat segment. Deze toename ligt voor de getoonde stoffen in 2016 tussen de 3 procent (voor nikkel) tot 94 procent (voor metformine).

Rendementen en overdrachten zijn bepalend

Twee factoren zijn bepalend voor de impact van rioolwaterzuivering. Ten eerste is de hoogte van het zuiveringsrendement van belang. Voor nikkel is dat bijvoorbeeld vrij laag (circa 50 procent verwijdering) terwijl voor fosfor- en stikstofverbindingen het rendement bijna 85 procent is en voor koper zelfs rond de 90 procent. Een tweede bepalende factor is de grootte van de directe lozingen en de overdrachten vanuit andere milieucompartimenten (lucht en bodem) in de belasting van het oppervlaktewater. Bij nikkel, zink, stikstof en de beide PAK's is de bijdrage via uit- en afspoeling en atmosferische depositie ten opzichte van de overige emissiebronnen relatief hoog. Ook bij MCPA is er sprake van relatief veel belasting via uit- en afspoeling vanaf landbouwgronden. De reductie van emissies op het rioolstelsel door rioolwaterzuivering zorgt dan weliswaar voor een verlaging van de belasting van het oppervlaktewater, maar het effect is relatief minder groot. Bij het gewasbeschermingsmiddel terbutylazine is geen reductie door rioolwaterzuivering omdat de uit- en afspoeling vanuit landbouwbodems de enige bron is.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2018). Jaarcijfers 2016. RIVM, Bilthoven; PBL, Bilthoven; CBS, Den Haag; RWS-WVL, Lelystad; Alterra, Wageningen; Deltares, RVO, Utrecht en TNO, Utrecht. http://www.emissieregistratie.nl.

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2016 (indicator 0550, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.