Ecosystemen

Bruinvis: visserij en bestrijdingsmiddelen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De bruinvis was vroeger algemeen, maar is sterk achteruitgegaan door visserij en vergiftiging met onder andere PCB's. Recentelijk neemt de soort weer toe.

Toestand

Rond 1960 was de bruinvis een algemene soort van de Nederlandse kustwateren. Daarna nam het aantal sterk af. De waarschijnlijke oorzaken zijn verdrinking in visnetten en ophoping van PCB's via het voedsel waardoor schade aan de voortplantingsorganen optreedt en de reproductie afneemt. Verder spelen ook veranderingen in het voorkomen van prooisoorten zoals haring een rol. Vanaf eind jaren tachtig neemt het aantal in de kustzone waargenomen bruinvissen sterk toe met een maximum van 0,15 bruinvissen per tel-uur in 2001. Vooral het aantal jonge dieren lijkt in de kustzone weer toe te nemen. Het is overigens mogelijk dat de gesignaleerde toename van bruinvissen langs de kust niet zozeer een toename van de populatie betreft, maar komt doordat de soort zich dichter bij de kust ophoudt.De bruinvis staat op de Rode Lijst van zoogdieren.

Referenties

  • Marine Mammal Database, Nederlandse Zeevogelgroep (voortzetting van Club van Zeetrekwaarnemers), Texel.
  • Addink, M.J. en C. Smeenk (1999). The Harbour porpoise Phocoena phocoena in Dutch coastal waters: analysis of stranding records for the period 1920-1994. Lutra, 41: 55-80.
  • Lange, R., A. Martens, K. Schulte Fischedick en F. van der Vliet (2002). Op zoek naar zoogdieren. 50 jaar Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, 1952-2002. Supplement Lutra, 45: 108-111.

Technische toelichting

Technische toelichting

De bruinvis wordt gemonitord langs de Nederlandse kust door middel van zichtwaarnemingen vanaf de kust door de Nederlandse Zeevogelgroep. Per maand is het aantal waargenomen bruinvissen per uur waarneming vastgesteld.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Bruinvis: visserij en bestrijdingsmiddelen (indicator 1250, versie 02 , 12 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.