Verkeer en ruimte

Ontwikkeling mobiliteit, 2000-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De afgelopen 14 jaar nam de totale personenmobiliteit (gemeten in reizigerskilometers) in Nederland met bijna 5% toe. Na 2008 is het aantal als autobestuurder afgelegde kilometers gestabiliseerd, om in 2011 weer even toe te nemen. De laatste jaren is er nauwelijks sprake van verandering. Het goederenvervoer over de weg vertoont met enige op- en neergang een vergelijkbaar stabiel patroon.

Ontwikkeling personen- en goederenmobiliteit, Bron: KiM (Mobiliteitsbalans 2015)
               
  Bron 2000 2010 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2
               
Personenmobiliteit in Nederland (miljard reizigerskilometers) 1 OVG/MON/OViN 177 183,5 185,4 185 184,5 185
Autobestuurder 1 OVG/MON/OViN 86 94,5 96,5 96 96 96
Autopassagier 1 OVG/MON/OViN 46 41,5 41,5 41 40,5 40
Openbaar vervoer 1 OVG/MON/OViN 22 23 23 23 23 23
Langzaam verkeer 1 OVG/MON/OViN 17 18,5 18,5 18,5 19 19
Overig 1 OVG/MON/OViN 5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
               
Trein NS, KpVV, schatting KiM 15 17,2 17,6 17,9 18 18,2
Bus, tram, metro WROOV/NEA, schatting KiM 6,5 6,7 7      
Luchtvaart (miljoen passagiersbewegingen) Luchthavens 40,8 48,6 53,9 55,7 58 60,9
               
Goederenvervoer op Nederlands grondgebied (miljard tonkilometer)   107,4 121,8 124,2 122,9 124,7 124,3
Weg (excl.bestelauto's) CBS/raming KiM 48,9 57,3 58 55,1 55,8 56,4
Binnenvaart CBS 41,3 46,6 47,3 47,5 48,6 47,7
Spoor CBS 4,6 5,9 6,4 6,1 6,1 6,2
Pijpleiding CBS/raming KiM 12,5 11,9 12,6 14,1 14,2 14
               
Goederenvervoer op Nederlands grondgebied (miljoen ton) CBS/raming KiM 1.486 1.803,1 1.827,4 1.821,0 1.831,5 1.858,2
waarvan overslag
luchtvracht
CBS 1,3 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7
waarvan overslag
zeevracht
CBS/raming KiM 424,5 568 577,5 584,7 579,2 588,8
               
1 Omdat het om een steekproef gaat, heeft de omvang van het jaarlijkse mobiliteitscijfer een statistische onzekerheid. Deze onzekerheid is de afgelopen 15 jaar gestaag toegenomen doordat de steekproefgrootte van het OVG/MON/OViN afnam. De cijfers geven een trend weer en geen hard cijfer van jaar tot jaar.
2 Cursief: voorlopige cijfers.

Ontwikkeling mobiliteit

De afgelopen twaalf jaar nam de totale personenmobiliteit (gemeten in reizigerskilometers) in Nederland met bijna 5% toe. Sinds 2007 doet zich een stabilisatie voor, in het bijzonder bij het autogebruik. Deze stabilisatie komt mede door de afname van het aantal door meerijdende passagiers afgelegde kilometers. Het aantal afgelegde kilometers door autobestuurders en treinreizigers is nog wel gegroeid, met 3 resp. 1,9 miljard.

Wat betreft de personenmobiliteit is de personenauto met zo'n 72% van het totaal aantal kilometers nog steeds de dominante vervoerwijze. Fiets, bromfiets en lopen zijn vooral voor korte verplaatsingen belangrijk en leveren in totaal ruim 10% van het totaal aantal kilometers.
Een 12% wordt met trein, bus, tram en metro afgewikkeld. Het openbaar vervoer is vooral belangrijk in de spits en in de relaties binnen, tussen en van en naar de groter steden.

Tussen 2000 en 2014 groeide het goederenvervoer (gemeten in tonkilometers) met 16%.
Na een sterke groei tot 2008 volgde een scherpe daling in 2009 en een herstel vanaf 2010. Het goederenvervoer is meer dan de personenmobiliteit gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Binnen het vrachtvervoer zijn vooral de binnenvaart, het spoorvervoer en de luchtvracht conjunctuurgevoelig.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat (bereikbaar)
  • Nationaal Belang: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Ontwikkeling van de personen en goederenmobiliteit

Verantwoordelijk instituut

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma

Berekeningswijze

Afhankelijk van het gegeven zijn de volgende bron geraadpleegd door KiM: OVG,MON, OViN, NS, KpVV, WROOV/NEA, Luchthavens, CBS, raming KiM

Verschijningsfrequentie

2 jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

C (steekproef en schattingen/ramingen)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Ontwikkeling mobiliteit, 2000-2014 (indicator 2141, versie 03 , 12 augustus 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.