Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 26 t/m 50 van de 457

 1. Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2020

  Indicator | 8 juni 2022

  Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2020 nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2019. … meer

 2. Landvoetafdruk, 1990-2019

  Indicator | 7 juni 2022

  De hoeveelheid land die nodig is om in de Nederlandse consumptie (van burgers en overheid) te voorzien wordt ook wel de landvoetafdruk genoemd; deze wordt geschat op ongeveer… meer

 3. Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur, 2020

  Indicator | 2 juni 2022

  De milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met een slechte conditie voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is sterk verminderd ten… meer

 4. Trend van zoetwatervissen, 1990-2021

  Indicator | 30 mei 2022

  De gemiddelde trend in verspreiding van zoetwatervissoorten nam sinds 1990 enigszins toe, maar neemt in de laatste jaren weer af. … meer

 5. Ozon in lucht en vegetatie, 1990-2021

  Indicator | 30 mei 2022

  Ozonwaarden voor de bescherming van de vegetatie liggen in Nederland ruim onder de vijf-jaargemiddelde richtwaarde, maar nog niet onder de jaargemiddelde richtwaarde voor de lange… meer

 6. Emissies naar lucht door wegverkeer, 2020

  Indicator | 18 mei 2022

  Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en… meer

 7. Realisatie Natuurnetwerk- verwerving en inrichting, 1990-2020

  Indicator | 17 mei 2022

  Het areaal verworven gronden (inclusief functiewijziging) om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2021 toegenomen tot ruim 115.000 hectare. Tussen 1 januari… meer

 8. Historische lijnen in het landschap, 2020

  Indicator | 17 mei 2022

  Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar en… meer

 9. Bebouwing in het landelijk gebied, 2018

  Indicator | 16 mei 2022

  Per saldo neemt het areaal gebouwen in Nederland toe. De totale hoeveelheid gebouwen en kassen buiten de bebouwde kom bedroeg in monitoringsjaar 2018 ongeveer 359 miljoen vierkante… meer

 10. Reliëf in landbouw- en natuurgebieden, 2019

  Indicator | 24 mei 2022

  Schaalvergroting in de landbouw en grootschalige ruilverkavelingen hebben bijgedragen aan een vervlakking van het natuurlijke reliëf gedurende de tweede helft van de 20e eeuw. Ook… meer

 11. Landgebruik en het landschap, 2019

  Indicator | 13 mei 2022

  Het Nederlandse landschap wordt gevormd door combinaties van landgebruik, die sterk per regio verschillen. Zo wordt ongeveer de helft van Nederland gedomineerd door agrarisch… meer

 12. Opgaand groen, 2018

  Indicator | 13 mei 2022

  De variatie in de hoeveelheid opgaand groen in het Nederlandse landschap is terug te leiden tot de ontstaansgeschiedenis. Het meest opgaand groen is te vinden op de hogere… meer

 13. Ozon in lucht en volksgezondheid, 1990-2021

  Indicator | 4 mei 2022

  In 2021 was er, van de 44 operationele ozon meetstations, één station met 10 overschrijdingsdagen van de richtwaarde van ozon ter bescherming van de gezondheid. Dit was het… meer

 14. Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  De omvang van de Nederlandse veestapel heeft een vrij grillig verloop. Dit verloop wordt mede aangestuurd door nationale en Europese wet- en regelgeving. Ook de uitbraken van… meer

 15. Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van… meer

 16. Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  In de periode 1980-2021 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 64 procent afnam, nam de oppervlakte… meer

 17. Fauna van de duinen, 1990-2020

  Indicator | 11 mei 2022

  Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal… meer

 18. Fauna van de heide, 1990-2020

  Indicator | 16 mei 2022

  Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990. … meer

 19. Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2021

  Indicator | 2 mei 2022

  De energieprijzen fluctueren en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Na hoge prijzen in 2011 tot en met 2014 is de olieprijs weer gedaald. In 2018 was de prijs even gestegen,… meer

 20. Openheid landschap 2018

  Indicator | 13 juni 2022

  De meest open gebieden zijn de grote wateren, het noordelijke zeeklei- en veengebied en de IJsselmeerpolders. De meeste gesloten en kleinschalige gebieden komen verspreid voor,… meer

 21. Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2020

  Indicator | 26 april 2022

  Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is… meer

 22. Fauna van zoet water en moeras, 1990-2020

  Indicator | 21 april 2022

  De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd. … meer

 23. Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2020

  Indicator | 20 april 2022

  Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 83 procent of meer de grootste bijdrage. … meer

 24. Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2020

  Indicator | 20 april 2022

  Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2020 is toegenomen met 57 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie… meer

 25. Meteorologische gegevens, 1990-2021

  Indicator | 20 april 2022

  In 2021 bedroeg de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt 10,5 graden Celsius. Daarmee was het jaar een halve graad warmer dan gemiddelde in de periode 1981-2010. De winter van… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.