Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 91 t/m 100 van de 457

 1. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989- 2020

  Indicator | 6 december 2021

  De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is in 2020 gestegen tot 1.878.044 leden. Dat is een stijging van 12,8% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de… meer

 2. Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

  Indicator | 6 december 2021

  De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de… meer

 3. Broedvogels van bos, 1990-2020

  Indicator | 9 december 2021

  De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is toegenomen sinds 1990. Vóór 2009 was de trend nog stabiel, maar de laatste 12 jaar is de trend significant toenemend. … meer

 4. Ammoniak in lucht, 2005-2020

  Indicator | 29 november 2021

  De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) was 6,9 µg/m3 in 2020.… meer

 5. Aandeel grote vissen in de Noordzee, 1983- 2017

  Indicator | 26 november 2021

  In de Noordzee is na een jaren sterke achteruitgang sinds het jaar 2000 het aandeel grote vissen weer toegenomen. … meer

 6. Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960- 2021

  Indicator | 24 november 2021

  Dankzij de sluiting van de jacht zijn in Nederland de aantallen zeehonden de laatste vijftig jaar sterk gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk goed ondanks… meer

 7. Otter, 2002-2019/2020

  Indicator | 1 december 2021

  De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die… meer

 8. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2020 voorlopig

  Indicator | 22 november 2021

  Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer. De emissiecijfers van het wegverkeer zijn berekend op basis van de afzet… meer

 9. Zoogdieren van de Habitatrichtlijn, 1992-2020

  Indicator | 23 november 2021

  Er staan veel zoogdiersoorten op de Habitatrichtlijn. De meeste van die soorten gaan in de laatste 12 jaar vooruit, maar de staat van instandhouding is daarmee nog niet altijd… meer

 10. Staat van instandhouding en trends soorten en habitattypen Vogel- en Habitatrichtlijn, 2013-2018

  Indicator | 18 november 2021

  In Nederland heeft ca. 90% van de habitattypen een zeer tot matig ongunstige staat van instandhouding. Ongeveer een kwart van de habitatrichtlijnsoorten verkeert in een gunstige… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.