Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 51 t/m 60 van de 454

 1. Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2021

  Indicator | 19 juni 2023

  Het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2021 het hoogste niveau sinds 1998. Het vervoerde gewicht steeg in 2021 met 4,1 procent in vergelijking met een… meer

 2. Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2021

  Indicator | 12 juni 2023

  De emissies door de zeescheepvaart omvatten de emissies die op Nederlands grondgebied worden uitgestoten. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de… meer

 3. Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2021

  Indicator | 12 juni 2023

  In 2021 is de uitstoot van koolstofdioxide door huishoudens 14% gestegen ten opzichte van 2020. Het jaar 2021 was gemiddeld kouder dan 2020 waardoor huishoudens meer gas hebben… meer

 4. Veranderingen bodemgebruik, 1996- 2017

  Indicator | 9 juni 2023

  Tussen 1996 en 2017 is de totale oppervlakte verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein (rode ruimte) in Nederland toegenomen en de totale oppervlakte recreatie-,… meer

 5. Overschrijding van kritische depositiewaarde in Natura 2000-gebieden 2005-2021

  Indicator | 7 juni 2023

  Het oppervlak van stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden dat een stikstofdepositie lager dan de kritische depositiewaarde heeft, nam toe van 20% in 2005 naar 30% in 2021.… meer

 6. Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2021

  Indicator | 2 juni 2023

  De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijnstof. Vooral de emissie van ammoniak is… meer

 7. Stikstofdioxide in lucht, 1992-2022

  Indicator | 23 mei 2023

  In 2022 bleef de concentratie stikstofdioxide (NO2) in Nederland op de meetlocaties van het luchtmeetnet onder de jaargemiddelde Europese grenswaarde van 40 µg/m3. Dit geldt voor… meer

 8. Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2022

  Indicator | 22 mei 2023

  Zoetwatersoorten op de Rode Lijst zijn sinds 1995 gemiddeld iets minder ernstig bedreigd. Van de landfauna is het aantal bedreigde soorten toegenomen, evenals de gemiddelde mate… meer

 9. Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2021

  Indicator | 19 mei 2023

  In de periode 1990-2021 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 67% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013… meer

 10. Rode Lijst Indicator, 1995-2022

  Indicator | 17 mei 2023

  Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.