Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 21 t/m 30 van de 457

 1. Stikstofdepositie, 1990-2020

  Indicator | 9 juni 2022

  De depositie van stikstof bedroeg in 2020, gemiddeld over Nederland 1490 mol stikstof per ha (mol N/ha). De stikstofdepositie is met circa 45 procent afgenomen sinds 1990. Vanaf… meer

 2. Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2020

  Indicator | 8 juni 2022

  Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2020 nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2019. … meer

 3. Landvoetafdruk, 1990-2019

  Indicator | 7 juni 2022

  De hoeveelheid land die nodig is om in de Nederlandse consumptie (van burgers en overheid) te voorzien wordt ook wel de landvoetafdruk genoemd; deze wordt geschat op ongeveer… meer

 4. Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur, 2020

  Indicator | 2 juni 2022

  De milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met een slechte conditie voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is sterk verminderd ten… meer

 5. Trend van zoetwatervissen, 1990-2021

  Indicator | 30 mei 2022

  De gemiddelde trend in verspreiding van zoetwatervissoorten nam sinds 1990 enigszins toe, maar neemt in de laatste jaren weer af. … meer

 6. Ozon in lucht en vegetatie, 1990-2021

  Indicator | 30 mei 2022

  Ozonwaarden voor de bescherming van de vegetatie liggen in Nederland ruim onder de vijf-jaargemiddelde richtwaarde, maar nog niet onder de jaargemiddelde richtwaarde voor de lange… meer

 7. Emissies naar lucht door wegverkeer, 2020

  Indicator | 18 mei 2022

  Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en… meer

 8. Realisatie Natuurnetwerk- verwerving en inrichting, 1990-2020

  Indicator | 17 mei 2022

  Het areaal verworven gronden (inclusief functiewijziging) om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2021 toegenomen tot ruim 115.000 hectare. Tussen 1 januari… meer

 9. Historische lijnen in het landschap, 2020

  Indicator | 17 mei 2022

  Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar en… meer

 10. Bebouwing in het landelijk gebied, 2018

  Indicator | 16 mei 2022

  Per saldo neemt het areaal gebouwen in Nederland toe. De totale hoeveelheid gebouwen en kassen buiten de bebouwde kom bedroeg in monitoringsjaar 2018 ongeveer 359 miljoen vierkante… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.