Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 21 t/m 30 van de 452

 1. Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Tot en met 2016 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met… meer

 2. Broedvogels van bos, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is toegenomen sinds 1990. Vóór 2009 was de trend nog stabiel, maar de laatste 12 jaar is de trend significant toenemend. … meer

 3. Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en… meer

 4. Fauna van zoet water en moeras, 1990-2021

  Indicator | 8 maart 2023

  De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd. … meer

 5. Mestproductie door de veestapel, 1986-2022

  Indicator | 21 maart 2023

  Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig… meer

 6. Geurhinder per bron, 2021

  Indicator | 14 maart 2023

  Geuren veroorzaakt door buren, open haarden en allesbranders, barbecue en vuurkorven zijn de belangrijkste oorzaak van hinder voor inwoners van Nederland. Ruim 5 procent van de… meer

 7. Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2013-2021

  Indicator | 1 maart 2023

  Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2021 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af. Om het… meer

 8. Verzurende depositie, 1990-2020

  Indicator | 1 maart 2023

  De verzurende depositie bedroeg in 2020 gemiddeld over Nederland ongeveer 2.000 mol zuur-equivalenten per ha. De verzurende depositie is sinds 1990 met 55% afgenomen. Dat is vooral… meer

 9. Geluidhinder per bron, 2021

  Indicator | 6 maart 2023

  In 2021 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en bouw -en sloopactiviteiten. … meer

 10. Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2021

  Indicator | 10 maart 2023

  Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was 13,0 procent in 2021. Dit is lager dan in 2020, toen het aandeel inclusief statistische overdracht uitkwam op… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.