Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De industrie levert een aanzienlijk aandeel in de totale emissies van zwaveldioxide, kooldioxide, vluchtige organische stoffen, fijn stof, koolmonoxide, distikstofoxide en cfk's. Voor alle stoffen geldt dat de emissies min of meer dalen.

  1990 1995 1) 1999 2000 2001 2002
             
  miljoen kg          
             
Zwaveldioxide (SO2) 118 91 64 48 50 45
Vuurhaarden 85 67 42 34 31 28
Proces/overige 33 24 22 14 19 17
Stikstofoxiden (NOx) 98 74 51 47 46 43
Vuurhaarden 84 65 36 32 33 31
Proces/overige 14 8,3 15 12 12 12
Koolmonoxide (CO) 272 215 165 163 160 149
Vuurhaarden 118 121 41 34 31 28
Proces/overige 155 94 124 128 129 121
             
Kooldioxide (CO2) 52 795 54 645 50 356 48 823 49 601 48 567
Vuurhaarden 41 798 43 112 32 326 31 894 32 462 30 917
Proces/overige 10 996 11 533 18 030 16 929 17 138 17 650
Fijn stof 35 22 2) 12 11 10
Vuurhaarden 7,7 6,3 2) 6,1 1,3 0,25
Proces/overige 28 15 2) 6,4 9,5 10
VOS 3) 151 101 74 66 59 57
Vuurhaarden 3,7 4,7 1,5 2,0 2,8 1,1
Proces/overige 147 97 73 64 56 56
             
Methaan (CH4) 7,1 8,5 6,0 5,2 4,8 3,7
Vuurhaarden 3,5 5,4 2,4 2,8 1,5 1,4
Proces/overige 3,6 3,0 3,6 2,3 3,4 2,2
Distikstofoxide (N2O) 25 24 23 23 21 20
Vuurhaarden 0,18 0,15 0,12 0,11 0,086 0,033
Proces/overige 24 24 23 23 21 20
Ammoniak (NH3) 4,6 4,1 3,3 2,8 2,8 2,5
Vuurhaarden 0,000 0,084 0,000 0,014 0,005 0,014
Proces/overige 4,6 4,0 3,3 2,8 2,8 2,6
             
Bron: CCDM (2004). CBS/MC/apr04/0112
1) Na 1995 is voor de basismetaalindustrie de definitie vuurhaarden- en procesemissies gewijzigd. Dit blijkt vooral uit de emissies van koolmonoxide en kooldioxide.
2) Onvolledige waarneming in 1999.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkeling van de emissies naar lucht

Van de meeste stoffen is de emissie door de industrie (inclusief raffinaderijen) sinds 1990 aanzienlijk afgenomen. De emissie van kooldioxide vertoont in deze periode daarentegen een lichte daling. De dalingen zijn voornamelijk het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar gassen als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie een rol. De emissie van kooldioxide houdt rechtstreeks verband met de hoeveelheid koolstof in de verbruikte brandstof.

Bronnen

De stoffen komen vrij uit stationaire bronnen in de industrie en raffinaderijen. Het gaat om de emissies die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen in vuurhaarden en uit industriële processen.

Technische toelichting

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof en de daarvan afgeleide emissies van metaalverbindingen niet beschikbaar. De emissiecijfers over koolmonoxide van 1990 en 1995 zijn nog volgens een oude definitie. Een deel van de procesemissies staan daar nog onder de vuurhaardenemissies.

Referenties

  • CCDM (2004). Emissiemonitor, jaarcijfers 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag
  • Relevante secties en indicatoren in het Milieucompendium

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2002 (indicator 0112, versie 05 , 16 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.